Zotrvaene odpra enie

Smernica 94/9 / ES (ATEX je normatívne slovo, ktoré sa tie¾ spája so zariadeniami, ako aj s riadiacimi ¹týlmi. Tieto zariadenia majú zásadný význam pre ich pou¾itie v oblastiach vystavených nebezpeèenstvu výbuchu metánu alebo uhoµného prachu. Táto smernica je materiálom Európskeho parlamentu a Rady z 23. marca 1994.

Vo svojom vlastnom právnom poriadku v¹ak bol predlo¾ený na základe vyhlá¹ky ministra hospodárstva z 22.12.2005. OJ 263, polo¾ka 2203 Hlavným zámerom tohto pravidla je predov¹etkým aproximácia zákonov èlenských ¹tátov o vzostupnom zariadení a ochranných systémoch údajov na pou¾itie v oblastiach ohrozených výbuchom metánu alebo uhoµného prachu. Smernica sa v¹ak vz»ahuje na zariadenia a ochranné systémy urèené na pou¾itie v potenciálne výbu¹ných oblastiach. Zároveò treba poznamena», ¾e informácie sa súèasne týkajú bezpeènostných, riadiacich a regulaèných zariadení. Tieto zariadenia sú vhodné na úèel mimo oblastí, o ktorých sa diskutuje, ale ktoré vstupujú do niektorých zariadení a ochranných systémov urèených pre zem pri rozptýlených vzdialenostiach.Existujú výnimky zo smernice ATEX. Táto diskutovaná zásada sa nevz»ahuje okrem iného na zdravotnícke pomôcky, ktoré sa u¾ívajú v medicínskom prostredí. Nie je vrátená do domácich spotrebièov, osobných ochranných prostriedkov, lodí alebo dopravných prostriedkov.Tento akt Európskej únie má zvlá¹tne po¾iadavky, ¾e dáta sú v dátových ¹tandardov. Okrem toho gule klasifikovaná s nebezpeèenstvom výbuchu, ktoré sa dostanú vedie», v zásade dodatku tie¾ 1999/92 / EC ATEX137 z 16.12.1999 "o minimálnych po¾iadavkách, ktoré zvy¹ujú dôveru a pomáhajú zdravie pracovníkov potenciálne vystavený úlohe regiónov s obsahom výbu¹niny."Nástroje a ochranné ¹týly mô¾u by» materiálom iných smerníc, ktoré sa týkajú rôznych aspektov a ktoré tie¾ obsahujú oznaèenie CE. Táto znaèka by mala by» prístupná, èitateµná a spoµahlivá.Aktuálna smernica sa nahradí novou informáciou ATEX 2014/34 / EÚ. Stane sa 20. apríla 2016.