Zdvihnutie zlo iteho die a a

Smernica ATEX je skutoènos»ou, ktorej hlavným cieµom je ohrozenie zón pred výbuchom. Táto smernica sa vz»ahuje na celé zariadenie a ochranné systémy, ktoré vytvárajú jednoduchý alebo nepriamy, mô¾u vies» k výbuchu metánu alebo uhoµného prachu. Táto smernica je výnimoèným miestom, napríklad pre bane, kde je riziko výbuchu oveµa vy¹¹ie.

Dr Extenda

Táto skutoènos» definuje po¾iadavky atex pre príslu¹né zariadenia. Treba v¹ak poznamena», ¾e ide o v¹eobecné potreby, ktoré mô¾u by» vyvinuté inými materiálmi. Malo by sa v¹ak sta», ¾e po¾iadavky týkajúce sa akejkoµvek lieèby sa nemô¾u lí¹i» od odporúèania.Nápoje z rezervácií atex sú potrebné na kontrolu a oznaèenie zariadenia alebo ochranného systému z hµadiska schválení s bezpeènostnými po¾iadavkami. Tak funguje notifikaèný orgán a ka¾dé zariadenie by malo by» navrhnuté v pohybe CE, ktoré by malo by» zodpovedné za ka¾dého. Oznaèenie CE má za následok bezpeènos» pri pou¾ívaní, ochranu zdravia a ochranu ¾ivotného prostredia.Okrem toho by zariadenia a ochranné metódy mali by» vybavené oznaèením Ex - to znamená ¹pecializované oznaèenie ochrany pred výbuchom.Obidva zariadenia, ako aj ochranné systémy, ktoré sa budú nachádza» v oblastiach ohrozených výbuchom metánu alebo uhoµného prachu, by sa mali vykonáva» v súlade s technickou koncepciou. Vykonáva sa na základe analýzy mo¾ných ¹kôd poèas práce. Týmto spôsobom sa musí robi» ka¾dý deò aj prvky.Z takýchto výrobkov by sa mali vyrába» zariadenia, ochranné systémy, èasti a podzostavy, ktoré sa nedajú prida» do zapaµovania akýmkoµvek spôsobom. Hovorí sa, ¾e nemô¾u by» horµavé a nemô¾u ís» do chemickej reakcie s výbu¹nou atmosférou. Znamená to, ¾e v ¾iadnom prípade nie je mo¾né nepriaznivo ovplyvni» ochranu pred výbuchom. Chcú by» silné na korózii, aplikácii, elektrickom prúde, mechanickej sile a teplotných úèinkoch.Smernica ATEX sa opiera o plán, predov¹etkým o hodnotu pestovania a µudského zdravia.