Vzduch do ily

Dr Farin ManDr Farin Man. účinné chudnutie pilulky

Ka¾dý deò, aj v byte, ako aj v podniku, sme pokrytý bohatými vonkaj¹ími látkami, ktoré majú my¹lienku na miestny úèel a kvalitu. Okrem základných odpadov, ako sú: miesto, teplota, zvlhèovanie ¾ivotného prostredia a zodpovedajúce odpadové látky, ideme s oboma rôznymi výpary. Vzduch, ktorý dýchame, nie je samozrejme úplne èistý, ale kontaminovaný. Pred kontamináciou do prachových rolí sa mô¾eme obliec» na nosenie masiek s filtrom, napriek tomu sú e¹te stále vo vzduchu prítomné ïal¹ie hrozby, ktoré sú stále »a¾ko zistiteµné. Zahàòajú predov¹etkým toxické výpary. Ich smerovanie mô¾e preva¾ne len zariadenia podµa druhu senzora toxického plynu, èo je obsah èastíc, patogénne a varovanie pred ich prítomnosti, tak¾e upozoròuje na nebezpeèenstvo. Bohu¾iaµ, potom je riziko je oveµa nebezpeènej¹ie, preto¾e niektoré látky, ak dôkaz výpary sú bez zápachu a èasto existova» v ich obsahu vedie k vá¾nemu po¹kodeniu zdravia alebo smr». Okrem rocku predstavova» nebezpeèenstvo pre nás ïal¹ie prvky zistiteµné detektorom, sulfid darova» dôkaz, ¾e obrovská koncentrácia je zanedbateµná a èiní chvíµkové ochrnutie. Ïal¹ia jedovatý plyn je oxid uhlièitý, rovnako ako nebezpeèné ako u¾ bolo uvedené, a èpavok - plyny vyskytujúce sa priamo vo vzduchu, ale vo vy¹¹ích koncentráciách nebezpeèné pre náv¹tevníkov. Detektory prvky jedovaté mô¾e tie¾ detekova» ozón a oxid sirièitý, èo je nápoj je jednoduch¹ie ako na poèasie a je náchylný k veµkej ploche výplne obklopené zemi - s podmienkou, samozrejme, v prípade, ¾e sú vystavené zorganizova» túto látku, senzory by mala by» nain¹talovaná v mieste, ako som ja cítil hrozbu a oznámil nám o òom. Ostatné plyny niebzpiecznymi èelí mô¾eme varova» senzor pracuje ¾ieravý chlór a veµmi toxického kyanovodíka alebo vo vode rozpustným nebezpeèného chlorovodíka. Ako vidíte, musíte nain¹talova» snímaè toxických plynov.