Vlasova galaxia

Moja neter sa veµmi páèi hra» si s vlasmi, mô¾ete ju zdvihnú» póry a ¹i» jej ¹aty. Zároveò je naozaj odhodlaná, ¾e ak chce, aby celá vec vyzerala nádherne, mô¾e zariadi» peny raz, niekedy pridáva» vlasové doplnky, alebo sa na òu prilepí. Rad¹ej si vychutnáva ¹kolské predstavenia a formuje ich. Jej nová tvorba, Princesses Joker, bola originálna a vy¾adovala dokonalý úèes a ¹aty. Na zaèiatku ma matka zaplila niekoµkými stu¾kami, ktoré boli pripevnené k nim. Neskôr to krásne dievèatko povedalo nie, nie a u¾ nie raz. Vlastne urobím kuèeravé vlasy ... a zaèalo. ©tyridsa»pä» minút filmovania a ich smer. Vyzerala ¹µachetne ako dobrá princezná. A¾ potom, pokiaµ ide o princezné, zmenila svoju myseµ dos» rýchlo. Nebojte sa, ¾e u¾ od zaèiatku výroby k okuliaru u¾ uplynulo dve hodiny. Neoèakávane .... celkom zmenil názor a vo svojom jazyku to znelo ako "noooo, nemám rád, neviem niè o aristokratovi, ktorý je ïaleko od nej". Vymyslela nový úèes, naèrtnuté vlasy v perspektíve voµnej koky. Preto¾e, ako u¾ bolo povedané, máme teraz prax pri zlep¹ovaní vlasov a súèasne to bolo veµmi rýchlo. Jej matka bola na jednej strane v¹etci v inom okamihu.

Tu mô¾eme nájs» vlasy