Viedol aquael osvetlenie

LED núdzové osvetlenie vo verejných ú¾itkových domoch známych ako prvok systému protipo¾iarnej bezpeènosti musí spåòa» niekoµko po¾iadaviek, ktorých obsah je zakotvený v predpisoch, aj keï mno¾stvá spojené s protipo¾iarnou ochranou a osvetlením. Tieto pravidlá definujú ¹pecifické parametre prístrojov a zariadení a ovplyvòujú úlohy týkajúce sa usporiadania únikových znaèiek, ktoré by mali by» prevzaté v riadne pripravenej in¹talácii núdzového osvetlenia, ale aj in¾inieri zapisujú chyby v tejto zále¾itosti a medzi najèastej¹ie chyby pri navrhovaní osvetµovacieho systému Núdzovú LED mo¾no vymeni»:

¾iadne výpoèty týkajúce sa oèakávanej intenzity núdzového osvetlenia na evakuaènej ulici,zbytoèné akceptovanie koeficientov odrazu zo stien, podláh alebo stropov, \ tNedostatoèná úèinnos» svietidiel pri prevádzke na batérie, najmä úèinnos» svietidiel s menièmi,¾iadne núdzové osvetlenie nie je in¹talované za jedinými núdzovými východmi, ani v ¹peciálnych priestoroch, ako aj s po¾iarnymi a zdravotníckymi zariadeniami podobnej intenzity,umiestnenie svietidiel s evakuaènými znakmi do polí neviditeµných alebo zakrytých reklamnými alebo stavebnými prvkami danej budovy,výber zariadení, ktoré nespåòajú po¾adované pravdy alebo sa nevytvárajú na prevádzku za racionálnych podmienok (napr. tie, ktoré nezobrazujú parametre nabíjania alebo rie¹enia batérií a pou¾ívajú svietidlá s menièmi pri teplote ni¾¹ej ako pä» stupòov v limite Celsia,nesplnenie po¾iadavky, ¾e výpadok napájania v subdodávateµovi aktivuje núdzové osvetlenie takým spôsobom, ¾e nespôsobí úplné vybitie batérie, \ tnepou¾íva» dynamické núdzové osvetlenie LED v oblastiach, kde sa mô¾e ukáza», ¾e evakuácia je nebezpeènej¹ia,nedostatoèná úvaha o pou¾ití konkrétneho objektu a evakuaèných podmienok pre plánovanú koncepciu núdzového osvetlenia (napr. evakuácia viacúrovòovej nemocnice bude len pomal¹ia ako evakuácia jednej úrovne zariadenia supermarketov.

Neschopnos» vylep¹i» návrh a prispôsobenie systému núdzového osvetlenia dôle¾itým predpisom mô¾e spôsobi» smrteµné následky, ale nie pre podnik dodávateµa, ale predov¹etkým pre potenciálne obete v prípade skutoènej hrozby. Predpokladá sa, ¾e LED núdzové osvetlenie uµahèí evakuáciu a nesmieme podceòova» nuansy, preto¾e mô¾u ovplyvni» úèinnos» záchrannej operácie. Systém evakuaènej trasy a systém dynamického evakuaèného osvetlenia umo¾òujú flexibilné prispôsobenie podmienok evakuácie existujúcej po¾iarnej situácii na evakuaènej trase (napr. Fajèenie po¾iarnej cesty alebo po¾iar na schodisku. Vïaka vysoko hodnoteným rie¹eniam je mo¾né upravi» podmienky evakuácie a núdzového osvetlenia pre spracovanie konkrétneho objektu.