Vat a pokladnica

Z druhého dôvodu je pou¾itie starého stacionárneho pokladníka èasto veµmi nepohodlné alebo úplne nemo¾né. Zvyèajne musia by» nahradené mobilnými pokladòami, ako napríklad elzab k10.

Kto potrebuje mobilnú pokladòu?Nepochybne z pokladne mô¾e takáto výhoda zahàòa» v¹etkých, ktorí sa musia pohybova» spolu s pokladòou. Preto je pripravené, aby napríklad kuriéri dostali takúto sumu, ak plánujú vydáva» potvrdenia. Nie je to pre výkon, ale pre kuriéra, aby pri¹iel na urèitého pou¾ívateµa s veµkou fi¹kálnu pokladòa.Okrem toho sú registraèné pokladnice zvyèajne nevyhnutné pre µudí, ktorí spôsobujú slobodné povolania. Èo je dobré, aj tie, ktoré spôsobujú podnikateµskú èinnos» a ich produkciu spoèíva v realizácii objednávok, budú také kasína u¾itoèné. ¥udia sú ïaleko tú¾iaci po mobilnej pokladni, preto¾e èasto nav¹tevujú zákazníkov osobne.Vezmime si model, napríklad profesionálov, ako sú in¹talatéri alebo mechaniky. Väè¹inou fungujú v na¹om dome, alebo dokonca mimo workshopu. Prídu k príjemcovi, vykonajú objednávku a zvyèajne sa vy¾adujú na potvrdenie. V takejto podobe, keï na¹iel pokladòu elizab k10, ktorú profesionál v¾dy pou¾íva s ním, preto¾e je efektívny a malý, tak¾e v¹ade je dôle¾ité vzia» si s ním.

Koµko stojí mobilná pokladòa?Stojí za zmienku, ¾e ceny mobilných pokladníc, ako aj registraèných pokladníc v tíme sú rozmanité. Vo v¹eobecnosti sú aktívne mierne lacnej¹ie a ich ceny sa pohybujú od niekoµkých stoviek a¾ po niekoµko tisíc zlotých. Preèo sú ceny tak odli¹né?Po prvé, cena danej pokladnice je urèená poètom funkcií, ktoré má k dispozícii. Niektoré pokladnice sú zbavené ïal¹ích funkcií a ich ¾ivot spoèíva iba v tlaèi najjednoduch¹ích príjmov. Niektoré mobilné registraèné pokladne v¹ak mô¾u robi» oveµa viac.Samotná èas», ktorá je veµmi u¾itoèná pre zákazníkov v pokladniènom registri, je mo¾nos» zaregistrova» vytlaèený doklad v elektronickej podobe. Niektoré peniaze v¹ak majú aktivitu. Niektoré registraèné pokladnice navy¹e majú mo¾nos» vytvori» pripojenie cez WiFi alebo bluetooth, èo nie je výhodné, av¹ak niektorí pou¾ívatelia na òom závisia.Nepochybne, rovnako ako pri akomkoµvek druhu produktu, niekedy sa to stane a kto je výrobcom danej pokladnice. Samozrejme, viac be¾ných výrobcov kladie oveµa vy¹¹ie hodnoty, preto¾e vedia, ¾e príjemcovia sú pripravení plati» viac za profesionálovpotrubia danej znaèky. Av¹ak nie v¾dy, èím väè¹ia je cena pokladne, tým silnej¹ia je samotná pokladòa.

Aké daòové registraèné pokladnice si kúpite?Vo v¹eobecnosti, ak chceme dosiahnu» mobilnú fi¹kálnu pokladnicu, najskôr by sme mali zvá¾i», èo od nej oèakávame. Ak sa napríklad pozrieme na pokladnici el10 k10, zvá¾me, èi doká¾e vykonáva» v¹etky funkcie, ktoré chceme. ®e by sa ukázalo, ¾e daná pokladòa je oveµa viac práce, ako potrebujeme. V takejto forme stojí za zvá¾enie, èi je lep¹ie hµada» mierne lacnej¹iu pokladòu bez akýchkoµvek zbytoèných funkcií.