Uzemnenie agregatu

Úlohou elektrostatického uzemnenia je minimalizova» riziko výbuchu horµavých látok v prospech elektrostatickej iskry. ©iroko sa realizuje v rámci prepravy a spracovania horµavých plynov, prá¹kov a kvapalín.

Elektrostatické uzemnenie, ktoré vytvára inú formu. Najpopulárnej¹ie a mierne zlo¾itej¹ie modely sú vyjadrené aj z uzemòovacej svorky aj z kábla. Pokroèilej¹ie a technologicky vyspelé sú vybavené ochranou proti uzemneniu, vïaka ktorej je mo¾né produkt vyprázdòova» alebo prepravova», keï je uzemnenie pripojené zdravým spôsobom.

Elektrostatické uzemnenia sa zvyèajne zavádzajú v procese nakladania alebo vykladania ¾eleznièných a cisternových cisterien, nádr¾í, sudov, takzvaných. vaky alebo prvky procesu in¹talácie.

V prospech plnenia alebo vyprázdòovania nádr¾í s novým obsahom (napr. Nádr¾e s prá¹kom, granulami, kvapalinami sa mô¾u vytvori» nebezpeèné elektrostatické náboje. Zdrojom ich tvorby pravdepodobne ¾ije aj mie¹anie, èerpanie alebo postrekovanie horµavých látok. Elektrické náboje sa vytvárajú kontaktom alebo prenosom jednotlivých èastíc. Mno¾stvo elektrického náboja bude obmedzené na elektrostatické vlastnosti povrchov, ktoré prichádzajú do vzájomného kontaktu. V dôsledku prirodzeného a rýchleho spojenia so zemným alebo nenabitým objektom mô¾e by» krátkodobý impulz, ktorý bude verejný z hµadiska iskry.Nedostatoèná starostlivos» o iskrové výboje mô¾e zapáli» zmes alkoholov a vzduchu, èo znamená výbuch alebo veµkú explóziu. Elektrostatické uzemnenie eliminuje nebezpeèenstvo výbuchu kvôli riadenému vybitiu elektrostatických nábojov.