Ustav psychiatrie v c tetine

Jedným z hlavných in¹titúcií, ktoré majú vedecký výskum v Poµsku je vidie» len v hlavnom meste, sa otvoril v roku 1951, skupiny príèin psychiatrov a neurológov v tomto dôle¾itom NEUROPHYSIOLOGYMinimum George Konorski, In¹titútu psychiatrie a neurológie. Význam ústavu svedèí aj fakt, ¾e od roku 1992 pôsobí v oblasti výskumu a výcviku s Medzinárodnou zdravotníckou organizáciou. Poslaním centra je jeho vlastné ¹íri vnútri psychiatrie a neurológie, koordinácia je v triedach krajiny, ktoré poskytujú konzultácie ¹tátnym orgánom v týchto veciach (správy o zneu¾ívaní drog, správu o HIV a AIDS, práce na programe povedomia alkohol a èinnos» diagnostickú a lieèebnú (hospitalizácie a prevádzka v ambulantných prostrediach. Zariadenie be¾í a vydáva (dva medzinárodné èasopisy, ¹kolenie a doktorandské ¹kolenia. Ústav tvoril dvadsa»tri kliniky (vrátane neurózy klinika, oddelenia klinickej rehabilitácie Klinika detí a dorastové psychiatrie, Neurologické klinika a výskumné ústavy (napr. Department of Public Health, odbor sociálnych vecí a akèného závislos». V rebríèku Znanylekarz.pl ¹pecialistov ústavu a pravej získavanie u¾itoèných názorov. Pacienti chvália prístup pacienta, jeho profesionalitu, rýchlos» diagnostiky a lieèby. Bohu¾iaµ Ústav psychiatrie a neurologie zápasí s vá¾nymi problémami. V roku 2014, podµa riaditeµa ústavu, dlh presiahol pä»desiat ¹es» miliónov zlotých, a budova potrebuje zásadnú rekon¹trukciu, pre ktoré neexistuje ¾iadna finanèné prostriedky. Malé mno¾stvo kúpeµní, stre¹ná strecha, vyteèené okná, plesne, zní¾enie poètu zamestnancov, nedostatok izolácie »a¾¹ích zlých µudí a zaistenie komfortných podmienok sú len èas»ou problémov in¹titútu. Otázka spôsobov obnovy kliník zostáva politickou otázkou a podµa hovorcu ministerstva zdravotníctva chce od "bohatstva portfólia oddelení". Aby bolo mo¾né v budúcnosti rýchlo získa» lieky na renováciu a ústav bude môc» vykonáva» svoju prácu od úsvitu a¾ po chrbát.