Umiestnenie stranok wikipedia

Hlavnou úlohou fi¹kálnej tlaèiarne elzab je písa» informácie o obchode. Na rozdiel od pokladnice funguje fi¹kálna tlaèiareò v¾dy s externým systémom, èo znamená, ¾e nejde o samostatný nástroj. Tento externý systém, ktorý ¾ije na modeli poèítaèa vybaveného softvérom urèeným pre konkrétnu oblas».

Komunikácia prebieha napr. Cez sériové rozhranie RS232. Toto rie¹enie ponúka oveµa viac analytických a reportovacích funkcií ako ¹tandardná pokladnica. Ïal¹ou výhodou fi¹kálnych tlaèiarní je mo¾nos» tlaèi» faktúry DPH mimo be¾ných príjmov. Kombinácia tlaèiarne a poèítaèa zaruèuje oveµa vy¹¹iu kontrolu nad vydanými dokumentmi. Tlaèiareò má by» farebný TFT displej. Pre model s kapacitou 4,3 palca. Musí by» integrovaný s puzdrom alebo externe. Takýto monitor je pripojený iba cez vyhradený kábel, zvyèajne jeden a pol metra dlhý. Na takomto displeji mô¾e zákazník okrem základného menu zobrazi» ako dôkaz ceny predaného tovaru iba reklamné klipy propagujúce danú znaèku. Tlaèiareò umo¾òuje predáva» materiály so spoloènos»ami s då¾kou znakov silnej¹ou ako je obvyklá pokladnica, logo mô¾eme vytlaèi» v grafickej perspektíve v názve známej spoloènosti, pou¾ívateµa NIP na potvrdenke a èiarové kódy na úètenke. Výtlaèky mô¾u by» rie¹ené na papieri a ¹írka papiera mô¾e by» vymenená vo vz»ahu k potrebám zákazníka. Niektoré fi¹kálne tlaèiarne ponúkajú záznam elektronickej kópie na SD kartu. Prístup k údajom v zmluve SD je mo¾né zakúpi» v tlaèiarni alebo na poèítaèi. Úvod k ¹pecifickým textom napísaným na SD karte poèítaèa umo¾òuje prezeranie, nahlasovanie a kopírovanie v¹etkých informácií po¾adovaných u¾ívateµom. Napríklad je mo¾né vytlaèi» správu o tovare, na ktorom boli vykonané zmeny daòových sadzieb. Tieto zariadenia nie sú len pokladnicou.