Umele oplodnenie etiky

Tú¾ba zalo¾i» rodinu sa èasto nevytvára prijatím uznesenia o man¾elstve, ale aj vá¹òou by» de»mi, teda roz¹íri» rodinu. Bohu¾iaµ, v sile príkladov z druhých dôvodov je to nezvyèajné a malo by sa prija» opatrenie alebo by sa malo rozhodnú» o umelej inseminácii.

Existuje mnoho dôvodov, preèo si páry vyberajú in vitro metódu. Niektoré potom napríklad ¾ijú v ob¹trukcii vajíèkovodov, problémy s indukciou ovulácie u èloveka alebo relatívne jednoduché parametre samèích spermií. Niekedy, aj napriek mnohým ¹túdiám, sa hovorí, ¾e ¹pecialista nie je upozorni» na príèinu neplodnosti na tú istú, aby zaviedol dobré formy svojej pomoci. Keï zlyhajú rôzne formy oplodnenia, páry sa rozhodnú najmä pokry» umelé, to znamená tie, ktoré sa vykonávajú mimo ¾enského reprodukèného systému. Spoèíva v kombinácii, v laboratórnych podmienkach, spermií a vajeèných buniek. Èasto heterosexuálne páry èasto pou¾ívajú tento typ rie¹enia, ktoré napriek mnohým snahám neprinieslo denné oplodnenie. Táto technika stále robí veµa kontroverzií a pre mnoho párov, ktoré chcú ma» potomkov, je to drahá mo¾nos».

Za zmienku stojí aj to, ¾e keï spravujete túto formu, musíte sa rozhodnú», èi si z vá¹ho spermií vyberiete spermie partnera alebo darcu. Zdravie partnera èasto vyluèuje túto prvú mo¾nos». Prvá náv¹teva u lekára je spojená so ¹peciálnym lekárskym dotazníkom, za ktorého starostlivos» sú zodpovední obaja partneri. Ak bola lieèba prijatá skôr, mali by ste tie¾ poskytnú» v¹etku lekársku dokumentáciu. Lekár zvyèajne vy¹etruje ¾enu vïaka ultrazvuku a tie¾ vykonáva niekoµko ïal¹ích testov. A mu¾ musí vzia» testované semeno, hra sa pou¾íva postúpením na iného ¹pecialistu, ako je urológ. Ïal¹ia náv¹teva priná¹a zhodnotenie výsledkov predchádzajúcich ¹túdií a výber konkrétnej metódy hnojenia. Èasto sú vyjadrené aj ïal¹ie dodatoèné testy, ako napríklad virologické testy, ktorým sú obaja partneri vystavení. Potom prebieha príprava na oplodnenie, t.j. hormonálna stimulácia ¾eny. Ïal¹ou fázou je príjem mu¾ských spermií a ¾enských vajeèných in¹titúcií. V laboratóriu odborníci kombinujú bunky so spermiami. Vïaka tomu sa embryá stávajú embryami, ktoré sa potom pomocou vhodného katétra zaènú stáva» ¾enou. Po dvoch tý¾dòoch by ste mali ís» na vyhµadávanie.