Ueiteu anglietiny bi goraj

UpSize

Dajte tomuto druhu profesie, ktorá zahàòa trvalý byt s ka¾dým. Preto je obraz a správanie sa osoby, ktorá vedie tento stres, mimoriadne dôle¾ité a má v¾dy do èinenia s princípmi savoir-vivre. Je dôle¾ité pamäta» na to, ¾e v¾dy máte re¹pekt a úctu k inej osobe, aj keï by ste nemali zabúda» na výber vhodného kostýmu pre boje, v ktorých sa ocitnete. V¹eobecne platí, ¾e vo va¹ej vlastnej ¹atni a ¹kolách pri výbere ¹týlov by mal prevláda» oblek alebo, v prípade úspechu ¾ien, elegantný oblek, ale model v stavebnom priestore bude dos» komický a topánky na premr¹tenej päte sa mô¾u zda» nie pohodlné, ale aj nebezpeèné , Inými slovami, pri uèení sa príslovia „ako »a vidia, tak¾e »a pí¹u“ by sme sa mali uisti», ¾e prvý dojem je u¾itoèný. Mali by sme urobi» ná¹ kódex obleèenia a prostriedky, aby sme boli v bezpeèí u klienta, a vytvori» ho vo viere, ¾e sme kompetentní µudia, ktorí budú robi» svoju prácu dobre.Ïal¹ou mimoriadne dôle¾itou otázkou v savoir-vivre prekladateµskej práce je skutoènos», ¾e poèas tlmoèenia by mal by» prítomný prekladateµ. V¹eobecne sa získa princíp pravej strany, t. J. Prekladateµ (ktorý je niekto, kto sa stretne pracuje na pravej strane hostiteµa. Pokiaµ ide o incidenty na vysokej úrovni, v¹etky pokyny týkajúce sa pozície prekladateµa sú uvedené v diplomatickej správe, ktorú by mal prekladateµ prísne dodr¾iava».Potom nastáva otázka samotných prekladov. Bez ohµadu na základ pre komentáre a individuálne názory prekladateµa by prekladateµ mal nemilosrdne kontrolova» lásku a plni» len preklady toho, èo poèul, bez toho, aby konal sám alebo na strane informácií. A èo keï osoba vyslovila vetu, ktorej preklad nie sme viditeµní? V tomto prípade sa nehanbíme opýta», ne improvizujeme. Mô¾e sa sta», ¾e poµská chyba sa bude bez pov¹imnutia odzrkadµova», ale ak sa uká¾e, ¾e vedúcu vetu neprávom prelo¾íme, potom to bude ma» veµké následky.Na individuálnom konci by mal ma» prekladateµ, ¾e nie je neviditeµný alebo nepoèuteµný. To znamená, ¾e nielen poèas samotného prekladu by sa mal správa» primerane, ale aj poèas celého stretnutia. Inými slovami, mali by sme v¹ak ma» veµkú osobnú triedu a úctu k inej µudskej bytosti.