Ueesy emo dieveata

Vysávaèe pou¾ívané v priemysle s ohµadom na ¹pecifické oblasti na èistenie, ktoré vy¾adujú jasné z mnohých nebezpeèných odpadov by sa mali vyznaèova» nielen dobrú veµkos» a funkènos» nádr¾í, a tie¾ odolnos» voèi stretov a stojí pred explóziou. V¹etky tieto vlastnosti spåòajú vysávaèe ATEX, èo je veµmi dôle¾ité zvládnu» ich v »a¾kých podmienkach, ktoré niekedy súvisia so zdravím a trvanlivos»ou.

Pomocou vysávaèov ATEX je mo¾né zbiera» veµa rôznych starých a vlhkých neèistôt. Dokonalo sa vyrovnávajú so zberom v¹etkých druhov prachu, trosky, trosiek alebo liatiny, ako aj kvapalín. Mnoho iných typov vysávaèov podµa tohto ¹tandardu umo¾òuje ich prispôsobenie ¹pecifickým podmienkam, v ktorých sú uvedené. Èistiace prvky vysávaèov boli vyrobené z vynikajúcej kvality, ktorú sme mali z nerezovej ocele. Pred vzostupom explózii v systéme spojeného s akumuláciou veµké sumy neèistôt znaènej miery zabraòuje sania a pou¾itia ¹peciálne stuhol a podporovaný ïal¹ou vrstvou hliníka filtra. Z tohto dôvodu robia súèasné pravidlá a vzory v oddelení èistiacich zariadení v rôznych podmienkach.

Vysávaèe typu ATEX sa dodávajú v nových modeloch s kontajnermi s obsahom pribli¾ne 40 a¾ 100 litrov, èo im dáva dlhodobú nekoneènú prácu bez potreby vyprázdòovania nádr¾e. Zároveò s veµmi vysokou veµkos»ou poskytoval výrobca vysávaèov pohodlie pohybu s vysávaèom in¹taláciou veµkých kolies, ktoré sú tie¾ ¹peciálnym brzdovým systémom.