Su lepkave horuave latky s konzistenciou cesta

Snail Farm

Inovatívny priemysel vyu¾íva desiatky tisícov horµavých a rýchlych látok. Parametre plynov a kvapalín sú v mnohých výnimoèných prípadoch dokonale rozpoznateµné a zdokumentované. Identifikácia nebezpeèenstiev, ktoré sa objavujú z ich prítomnosti vo výrobnom procese, je preto pomerne veµmi zraniteµná. Situácia sa stáva oveµa nebezpeènej¹ia vïaka úspe¹nému pohybu, skladovaniu alebo spracovaniu sypkých materiálov. V mnohých úspechoch sú zdanlivo ne¹kodné látky, ako je múka, drevo, cukor, kakao, hliník alebo papier v prachu, nebezpeèné výbu¹né hrozby.

Priemyselné in¹talácie centrálneho vysávania sa odporúèajú na odstraòovanie usadeného prachu z parketových podláh, plochých povrchov a kon¹trukcie nástrojov a hál. Z tohto dôvodu preberá plán udr¾iavania hygieny na pozadí práce vrátane ochrany pracujúcich µudí a organizácií a nástrojov pred nièivým vplyvom prachu v súèasnej hrozbe sekundárnych výbuchov. V¹etky prevádzkové priemyselné zariadenia spoloènosti musia vykona» & nbsp; in¹taláciu v súlade s platnými normami obsiahnutými v smernici & nbsp; atex in¹talácie.

Dôle¾itou úlohou je centrálne vysávanie:- ochrana zdravia a ¾ivota ¾ien, ktoré hrajú na mieste proti nepriaznivým úèinkom prachu.- ochrana strojov a príslu¹enstva pred poruchami na konci ru¹enia prachu,- ochranu zariadení a ¾ien vykonávajúcich èinnosti proti úèinkom nekontrolovaného peµu.

Pozor - nebezpeèenstvo výbuchuV prípade, ¾e sa vysú¹ajú horµavé alebo výbu¹né látky, plyny, prach, kvapalné pary alebo hybridné zmesi, existuje vysoké riziko nekontrolovaného výbuchu. Táto udalos» mô¾e spôsobi» znièenie jednotky na odstraòovanie prachu, ako aj celej jednotky. Podµa ¹tatistiky sú filtraèné jednotky a cyklóny zahrnuté do zväzkov zariadení s vysokým rizikom výbuchu.

Centrálne vysávanie a výbu¹ná bezpeènos»Ako bolo uvedené vy¹¹ie, jedným zo skutoèných úloh centrálneho vysávania je zní¾enie rizika sekundárneho výbuchu odstránením takzvaného zvy¹kový prach. Rie¹enie na jednej strane maximalizuje bezpeènos» rýchlych a po¾iarnych jednotiek a na druhej strane minimalizuje výdavky súvisiace s prispôsobením in¹talácie procesu po¾iadavkám smernice ATEX. Treba preto poznamena», ¾e pri úspe¹nom spaµovaní horµavých a výbu¹ných prachov musí in¹talácia centrálneho vysávania robi» prísne po¾iadavky smernice ATEX.