Stara pokladoa

Kolega z blízkej spoloènosti vás uis»uje, ¾e jeho financie sú v perfektnom stave a ponúkajú predaj hotovosti za èas» ceny? Nechcem prís» na zjavné úspory. Ak chcete kúpi» pokladník, ktorý bol pou¾itý, musíme prida» náklady na výmenu finanènej pamäte a èas strávený na urovnanie v USA. Navy¹e nebudeme môc» po¾iada» o zµavu na nákup, ktorý má a¾ 90%!

Je skvelé, ¾e tvárou v tvár novým nákladom hµadáme spôsoby, ako u¹etri» èo najviac a vykona» veµmi efektívnu transakciu. Na¹a kancelária sa uèí a dodáva veµa práce alebo slu¾ieb maloobchodným spotrebiteµom. V reálnom èase je potrebné zakúpi» a zaregistrova» pokladnicu. Náklady na toto zariadenie je, ¾e nás trochu vystra¹íme, èo nás vedie k hµadaniu lacnej¹ích rie¹ení. Kolega z okolia nás zaruèuje, ¾e jeho pou¾itá daòová pokladnica je veµmi µahká a mô¾e ju preda» za malú cenu? A mo¾no prídu k pou¾ívaným pokladniam na on-line aukciách? Takéto návrhy sú veµmi lákavé. Predtým, ne¾ sa rozhodneme kúpi» pou¾itú pokladòu, vypoèítajte v¹etky ¹ance a zamyslite sa nad tým, èi sa takáto alternatíva vyplatí.

Lacnej¹ie, ale v¾dy drah¹iePo prvé, musíme vedie», ¾e pou¾itá pokladòa bola v Treasury Trove viditeµná pre jednotlivú jednotku. Spolu s dôle¾itými predpismi nemô¾eme v na¹ej spoloènosti pou¾íva» túto menu. Ak sme to dosiahli, urobili fi¹kálny priestupok. Navy¹e, vzhµadom na predpisy nemô¾eme zariadenie vzia» priamo od kolegu - v takejto zmluve musí by» sprostredkovaná servisná jednotka výrobcu. Fiskálna pokladòa, ktorá sa pou¾íva na prvom mieste, musí posledný pou¾ívateµ zru¹i». Spolu so zariadením musí predávajúci poskytnú» správu od daòového úradu, v ïal¹om prípade nemô¾eme s na¹ou pokladòou niè robi». Iba po odoslaní príslu¹ných dokumentov sa servisný technik výrobcu mô¾e postara» o výmenu fi¹kálneho modulu a od¹kodni» sumu za ïal¹iu èas».

Preto, pre ná¹ prvý pokladnièný kúpi» od autorizovaných predajcov. Miesta, ako sú fi¹kálne registraèné pokladne, predávajú nielen veµký výber fi¹kálnych zariadení, ale aj servisné slu¾by.