Smernica eu 91 477 es

Smernica EÚ Atex stanovuje základné po¾iadavky, ktoré musia spåòa» celé výrobky, ktoré sú urèené na splnenie podmienok v oblastiach s nebezpeèenstvom výbuchu. Súvisiace normy funkène s informáciami definujú ¹pecifické po¾iadavky. V rámci vnútorných predpisov implementovaných v èlenských ¹tátoch sú definované po¾iadavky, ktoré nie sú ¹pecifikované ani smernicou, ani internými normami. Vnútorné predpisy nemô¾u predstavova» smernicu, ktorá by bola v rozpore s ustanoveniami smernice, ani nemô¾e dosiahnu» sprísnenie po¾iadaviek stanovených smernicou.

Smernica Atex bola schválená v byte, aby sa minimalizovalo riziko, ktoré je zjednotené s pou¾ívaním akéhokoµvek výrobku v oblastiach s potenciálne výbu¹nou atmosférou.Výrobca nesie veµkú zodpovednos» za urèenie, èi urèitý výrobok podlieha posúdeniu v súlade s pravidlami atex, a to aj za prispôsobenie materiálu aktuálnym pravidlám.Schválenie Atex je po¾adované pre výrobky, ktoré hµadajú potenciálne výbu¹né prostredie. Potenciálne výbu¹ná oblas» je pole, kde sa spreje, pou¾ívajú alebo skladujú látky, ktoré mô¾u tvori» výbu¹né zmesi v súvislosti so vzduchom. Ako skupina takýchto látok sa zatrieïujú najmä kvapaliny, plyny, prach a horµavé vlákna. Potom mô¾u ¾i» napríklad benzíny, alkoholy, vodík, acetylén, uhoµný prach, drevný prach, zinkový prach.Pri explózii si pri nehode uvedomuje, koµko energie vyplývajúcej z úèinného zdroja zapálenia dosiahne výbu¹nú atmosféru. Po spustení po¾iaru dosiahne výbuch, ktorý predstavuje obrovské riziko pre µudský ¾ivot a zdravie.