Slovanske vlasy

Moja neter je veµmi ochotná hra» si s vlasmi, mô¾ete ju zdvihnú» póry a tie¾ sa im pripravi» plány. Je tak zaujatý, ¾e ak potrebujete, aby celá vec vyzerala krásne, mô¾ete da» ¹núry ¹es»krát, niekedy na òu prilepi» vlasové luèièky alebo upevni» ich sponami. Miluje ¹kolské hry a organizuje sa im. Jej nedávna tvorba Princess Scream bola navy¹e zábavná a musela ma» perfektný úèes a obleèenie. Pri kontakte moja matka pokrèila do nich svoje malé copánky. Potom to krásne dievèa povedalo nie, nie, a nikdy raz. V kuèeravých vlasoch budem vyzera» skôr ... a zaèalo. Pùl hodiny natáèania a ich modelovanie. Vyzerala nádherne ako jedineèná princezná. Len potom, ako hostia s rozmaznanými dievèatami, zmenila svoju myseµ veµmi rýchlo. Neèakajte, ¾e u¾ od zaèiatku skladby u¾ uplynulo viac ako dve hodiny. Zrazu .... totálne zmenili predstavy, a vo svojom prejave znel trochu moc, "noooo, som samozrejme nemajú chcêêêê v ¾iadnom prípade vyvola» princeznú, tak¾e veµa zo svojej autority". Opýtala sa nového úèesu, vlasy sa rozrástli do role voµnej koky. Preto¾e, samozrejme, ako sme u¾ povedali, u¾ máme zruènos» pripevòova» jej vlasy, potom to úplne ¹lo k nám najrýchlej¹ie. Jej matka, na jednej strane, z extra a za dvadsa» minút bola schopná.

Skontrolujte, kde zakúpi» vlasy