Psycholog a pokladoa

Fiskálna pokladnica bola vynájdená v 19. storoèí Jamesom Jacobom Rittym na kontrolu zamestnancov svojich krèiem. Tam bolo niekoµko priestorov v Daytone (dokonca sme mali veµkú miestnu mafiu, ale rovnakú ni» pre konkrétny príbeh. Bol niekto podnikateµský, ale nemal rád, ako ho pou¾íva». Kto nás má radi? V jasnom prvku zapálil ¾iarovka a dostal nápad vybudova» moderné zariadenie.

Tento nástroj priniesol revolúciu v obchode, hoci prvé kópie neboli podobné elektronickým pokladnièom - ukázali sa, ¾e sú z budíka a zo zásuvky a poèas transakcie bol silný zvuk. Vynálezca po patentovaní prístroja zalo¾il malú továreò so svojim priateµom, ktorý robil jeho meno slávnym pre celý svet. Hoci dnes niektorí z nás spájajú meno Ritty, v pozíciách a na kartách venovaných fi¹kálnym tlaèiarom je dôle¾ité µahko nájs».Veµká alebo malá pokladòa? Voµba chce od va¹ich potrieb!Tieto pokladnice sa poèítajú na:- pokladnice ECR (elektronické registraèné pokladne - nevymo¾iteµné, s ni¾¹ou pamä»ou RAM, bez mo¾nosti roz¹írenia. Obmedzená pamä» RAM znamená, ¾e po niekoµkých rokoch je zariadenie nahradené, aj keï menej èasto pou¾ívané, bude trva» dlh¹ie.- POS pokladnièné pokladne - takzvané poèítaèové pokladne - s rozsiahlej¹ou pamä»ou RAM s mo¾nos»ou nahradenia prvkov a roz¹írenia obsahu.Medzi pokladnicami pokladníc mô¾eme poskytnú»:- prenosné registraèné pokladne - µahké a stredné registraèné pokladne elzab mini e, vhodné pre malých investorov a v slu¾bách outdoorových podujatí- jednokomorové pokladne - známe v kioskoch a obchodoch kvôli jeho krátkej veµkosti, s návrhom na pripojenie napájacích a èítaèiek kódu k poèítaèu, zhroma¾ïovanie a usporiadanie dverí- systémové pokladne - atraktívne pre väè¹ie obchody, ktoré dúfajú, ¾e spolupracujú s vlastnými platobnými terminálmi, registraènými pokladòami a programom skladu. Majú veµa rôznych pracovných miest, ako je napríklad platba za úèty a predaj hotovosti pre mobilné telefóny.