Program riadenia smerovaea

POS systém je gastronomický program pre prevádzku v¹etkých typov stravovacích zariadení, ako sú re¹taurácie, krèmy, pizzérie, fast-food bary, hotelové re¹taurácie a celok.

Pre malé a väè¹ie priestoryPOS je veµmi dobrá v servise tak malých priestorov, ako aj rýchlych gastronomických sietí. Toto je kµúèový nástroj, ktorý je vybraný pre akcie na viacerých pozíciách POS. Program jednoduchým spôsobom zjednodu¹í ovládanie jednotlivých mana¾érskych úrovní a zabezpeèí plnú kontrolu nad ka¾dým prvkom praxe doma. Softvér zvý¹i komfort slu¾ieb zákazníkom. Systém výrazne ovplyvní úèinnos» µudí v kuchyni aj v miestnosti, èo urýchli realizáciu objednaných jedál. Podrobná analýza preferencií a dopytu medzi zákazníkmi uµahèí a plánuje chutné menu.

Spolupráca s inými zariadeniamiPOS cateringový softvér mô¾e spolupracova» s mnohými nástrojmi a systémami, ktoré zlep¹ia ¾ivot ka¾dého domu. Práca so ¹pecializovanými zariadeniami, ako sú fi¹kálne tlaèiarne, systém kuchynského monitora alebo bezdrôtové pagingové systémy minimalizujú dobu prevádzky, pracujú na krat¹ej striedave stola, èo zvy¹uje zisky re¹taurácie.Populárny a jednoduchý spôsob pou¾ívania programov POS, umo¾òuje pohodlnú prácu, urýchµuje realizáciu jednotlivých úloh, minimalizuje obdobie ¹kolenia zamestnancov, ktoré ovplyvòuje svah nákladov na implementáciu systému.

Vlastnos» z prvku zabezpeèuje:Komfort: intuitívne, pridáva» polo¾ky do zmlúv o spolupráci s pokladníc a tlaèiarní alebo èítaèky èiarových kódov, Priradenie skratky pokrmy, okam¾ité pokusy o odoslanie informácií o zneu¾itie moci, písanie a poèítanie ¹peciálnych pokrmov, atï.Transparentnos» :. Nahliadnutie do úètovných prípadu a zostatku ka¾dého stola, zoskupovanie potravín, napríklad zelenina, nealkoholické nápoje, alkohol, detailný pohµad na izbe, index ozdoby, nastavi» poradie vydanie samozrejme znalos» je príli¹ roz¹írený operaèný stôl, atï.Rýchlos»: vytváranie a úprava objednávok, tlaè kupónov v mieste prípravy jedál, rýchle zmeny objednávky, výber produktov atï.V¹estrannos»: zabezpeèené prihlásenie zamestnancov, kontrola zásuvky na hotovos», podpora nových spôsobov platby.