Priprava na svadbu 2013

Plánovanie svadbyPre ka¾dého èloveka je svadobný deò dlhodobou skúsenos»ou. A nechcem to isté, èi sa zoberieme z dôvodu, alebo je to teda poµský najväè¹í sen. V poslednom okamihu som sa snil z môjho detstva. A to bolo. Moja dlhoroèná snúbenica mi dala pokoj. Zaèali sme prípravy na poslednú známu udalos». Izba, ¹aty, oblek, to sú dôle¾ité veci, o ktorých sme si mysleli. Nechceli, aby ka¾dý veµký svadobný veèierok, tak¾e miestnos» mohla by» nájdená pomerne rýchlo. Ak hµadám ¾enu hµadajúcu ¹aty, potom som si ju objednala. Dlho som vedel, èo chcem, ani som sa nepokú¹al hµada» jedného v obchode, len som ¹iel na ¹vadlenku. Pokiaµ ide o prípad, budúci mu¾ sa vôbec nestretol. On by s najväè¹ou pravdepodobnos»ou nosil jeho súèasný oblek, preto¾e bol v tom najlep¹í, cítil sa najlep¹ie. Dodatky tie¾ prebehli rýchlym tempom.

Výber snubných prsteòovStále existuje výber snubných prsteòov. Obaja máme radi svetlé, moderné veci. Pohybujúce sa s ním, snubné prstene a vy¾aduje, aby zostali v modernom ¹týle. Pri¹li sme s my¹lienkou, ¾e ¾ivot vy¾aduje pripojenie bieleho a èerveného zlata. Hµadali sme trochu, ale na¹li sme to takmer dokonalé. Predtým, ne¾ sú ochotní prija» v salóne, ktoré nám ponúkli doèasné skupiny, poèas obdobia nasadenia.

Doèasné snubné prstene?Toto je údajne nová tendencia a príkaz prstov, aby si zvykli na nedávne ¹perky. To ma trochu rozosmialo a neskôr som si uvedomil, ¾e keby to bolo pre mòa to isté ako pre iný prsteò, bola to pre mòa priateµa absolútna novinka. Koniec koncov, aký chlap chce nosi» liek na prstoch? Nepáèi sa, ¾e sú zvoneni. Prijali tento prístup a na týchto kruhoch to dobre nosili. Môj budúci man¾el by lietal a ¹tudoval tento odkaz za v¹etko, èo mô¾ete. Najmä pre okuliare. A tak za pivo piva. Musí sa v¹ak pripusti», ¾e chodil s pýchou. Navrhoval som v¹etkým svojim kamarátom. Bola tu zvlá¹tna situácia. Niektorí si mysleli, ¾e sme sa u¾ vydali a neinformovali ich. Najmä jedna teta sa cítila silne urazená a presvedèila ju, ¾e to nie sú skutoèné krú¾ky. Povedala, ¾e svet je blázon, kým nebude v tomto ¹ialenstve. Ale prisµúbila, ¾e príde na prirodzenú svadbu. V dôsledku toho dostali príslu¹né snubné prstene od klenotníka. Boli úspe¹né. Len tie, ktoré sme si objednali. Nemohli sme èaka» na ich oficiálne zalo¾enie.

obradA¾ do¹iel ten veµký deò. Poèasie bolo príjemné, slnko svietilo, èo mô¾e by» efektívnym predzves»ou krajiny. Nespú¹»am ¾iadne povery, ale ja som sa mu veµmi páèil. Kostol bol krásny, vkusne zdobený, èo je hodnota mojej a mojej sestry. Naozaj sa objavili pri príle¾itosti úlohy. Obleèili sme sa na mno¾stvo hostí. Kòaz nám dal útechu. Najdôle¾itej¹ie slová padli do finále: Áno. Boli sme partner a ¾ena rýchlo. Boli sme veµmi ¾iaduce. Teraz je èas hra». Pred nami bola svadba. V¹etci sme sa pres»ahovali do prenajatej miestnosti, podávala sme slávnostnú veèeru. Predtým nariadený orchester odohral kotúè. Na tanec a rados» nebol výsledok. V¹etci nás zaujímali úsvit. Nepochybne bol úspe¹ný deò.