Prepravu osob z anglicka do pouska

Od roku 2011 musí ma» ka¾dý taxikár, ktorý ponúka dopravné slu¾by pre fyzické osoby, daòovú registraènú pokladnicu v aute. Na tento úèel sa vyrie¹ia tí dopravcovia, ktorí poskytujú na¹e slu¾by výmenou s vlastnými podnikateµskými subjektmi.

Diet StarsDiet Stars - Uistite sa, že efektívne chudnutie jesť želé!

Prenosné daòové registraèné pokladne pre vodièov taxíkov sa vyznaèujú vhodnými rozmermi. Zvyèajne majú úchytky, ktoré umo¾òujú jej stabilnú in¹taláciu vo vozidle a sú napájané z & nbsp; nie je iba batérie umiestnené v pokladni, po tom v¹etkom, je rovnaký sú pripojené k & nbsp; k autobatérii, tak preèo nie prepustený po celú smenu. Zariadenie je spravidla displej, ktorý umo¾òuje pou¾itie to v hodnote postavení a horizontálne a je odolný voèi meniacim sa poveternostným podmienkam. Nezabudnite, ¾e údaj o taxametra a peòazí by mal by» dobrý pre èítanie za jazdy vodièom taxi a cestujúcim.Medzi ïal¹ie funkcie výrazne zefektívni» prácu ka¾dého nosièa sú: mo¾nos» pripojenia priamo do pokladne taxametra, tak¾e mô¾ete automaticky vytlaèi» potvrdenie voµby poskytnú» zµavy alebo zru¹enie prijatí v prípade, ¾e sa klient rozhodne kurzu. Fiskálna pokladòa pre taxikára bola vytvorená najmä s ohµadom na ¹pecifickos» tejto profesie. Príjem z nej vytlaèený sú niektoré zaujímavé polo¾ky, ako je cestovná doba, prejdená vzdialenos», èíslo taxi alebo poèet jednotiek pou¾ívaných v ¹pecifických tarifách. Taxikár mô¾e tie¾ uvies» na faktúre informácie o dodatoèných poskytovaných slu¾bách, tj o podaní bato¾iny, preprave zvierat atï.Je známe, ¾e ka¾dá registraèná pokladòa predstavuje známe funkcie - výpis denných a mesaèných výkazov, stav pokladnice, správu o fakturácii a dodatoène výpis zo správy o nastavení taxametra.Pokladnica mô¾e by» spojené s taxametra seba a tvoria jeden celok, ale v praxi tento prístup èasto nefunguje, preto¾e charakteristicky pôsobí rovnaké operácie sezóne, a riadi nutnos» èastej výmeny role papiera. Je mo¾né ho pripoji» k prenosnému poèítaèu v zmysle vytvorenia vhodných funkcií alebo aktualizácií softvéru.Pokladnièné dôle¾ité v bezpeènom a známom spôsobe, ako uklada» a rozobra» auto, tak preèo nie natoµko, ¾e spolupracuje s mnohými taxametre inak bra» nielen v rovnakom aute, rovnaké je silná to, ne¾ aby sa do kancelárie alebo na zámok a tam pripravi» tlaèí správy. Tie¾ priná¹a proti kráde¾i pokladnice poèas dlhých zastávok.