Preklady vedskeho jazyka

Technické preklady sú príli¹ dôle¾ité na to, aby sa v upravenej jazykovej forme poskytol príjemcovi cudzieho jazyka takýchto údajov, ktorý bol pôvodne napísaný v ïal¹om jazyku. Bohu¾iaµ, preklady tzv slovom, z jazykových dôvodov sú nemo¾né, preto¾e ka¾dý jazyk definuje odli¹ne pojmy jednotlivých slov, v inej forme vysvetµuje pojem, èi si vyberá frazeologické vz»ahy.

V tomto prípade je veµmi »a¾ké zhodova» slovo pre slovo. Je to mo¾né len v poézii. V jednoduchých jazykoch je potrebné stavi» na konkrétne, rigidné pravidlá a kon¹trukcie, ktoré sú napísané v jazyku a ich nevykonanie zvyèajne vedie k nedorozumeniam. Technický preklad vracia iba najväè¹iu zodpovednos» za minimalizáciu takýchto nedorozumení. Technické preklady sú v dobrom zmysle prácou veµmi úspe¹ného, neustále pevne stanoveného predpisu v priemysle. Inými slovami, preklad musí by» v jednom zmysle kµúèom, ktorý sa má pou¾i» pri vytváraní prekladu a èítaní textu, èo je metóda správy.Technické preklady, ako aj iné písomné preklady, nie sú lineárnym procesom, ale formou umenia, ktorá sa pova¾uje za najpravdepodobnej¹í preklad iného diela. Prekladateµ pre akciu musí priradi» slová tak, aby boli porovnateµné s logistikou a pravidlami cieµového jazyka.Proces prekladu èlánkov v technickej organizácii je vytvorený v Technicko-prekladateµskom úrade z analýzy dodaných dokumentov a výpoètu objemu textu. Pred desiatimi rokmi sa materiály podávali úplne v papierovej podobe. V súèasnosti pracuje len so starou technickou dokumentáciou a preva¾ná väè¹ina poskytnutých textov existuje v poèítaèovej verzii. Be¾ne pou¾ívané formáty sú PDF, DOC alebo PTT. Po prvé, zamestnanci Oddelenia jazykového overovania zaèínajú otvára» pôvodný dokument a oboznámi» sa s jeho základom. Ïal¹ou témou je proces èítania veµkých odsekov odseku a prevzatie hlavnej my¹lienky. Potom sú vycvièené vety, dodr¾anie poradia a zámerov autora pôvodného textu. Ïal¹ie prvky by mali by» presne v súlade s riadiacimi znalos»ami autora.Táto práca je nesmierne èasovo nároèná a dôle¾itá, ale výsledkom je veµká spokojnos».