Prekladateusky urad pre priemyselne murivo

Na¹a prekladateµská spoloènos» zamestnáva len osvedèených a vysokokvalifikovaných prekladateµov, ktorí pristupujú ku ka¾dej práci dobre. Pred vstupom do burzy informujeme kupujúceho o odhadovaných sadzbách a termínoch.

Poskytujeme najlep¹iu hodnotu prekladu a populárne nízke ceny. Sme veµmi dôverní z pohµadu zákazníkov. Na¹a prekladateµská spoloènos» Krakow sa venuje ústnemu i písanému prekladu. ©pecializujeme sa na základné a jednoduché preklady. Po¾adujeme preklad právnych a obchodných dokumentov, kore¹pondencie a odborných textov. Uchovávame si plné uvá¾enie informácií zverejnených v textoch poskytnutých klientom. Máme príslu¹né certifikáty, ktoré potvrdzujú najlep¹iu hodnotu poskytovaných slu¾ieb. Svoju mo¾nos» rie¹ime tak súkromným osobám, ako aj in¹titúciám. Na èítanie pou¾ívame najnov¹ie technológie podpory prekladu. Pou¾ívatelia mô¾u objednáva» priamo vo svojej firme alebo prostredníctvom internetu. Ponúkame nasledujúce typy tlmoèenia: simultánne, po sebe idúce, preè a rokovanie. Dôle¾itý z nich je vyu¾ívaný najmä poèas rozhovorov. Nepotrebuje ¾iadne ¹peciálne technické vybavenie. Pripú¹»a svoju silu a presnos». Doká¾e dokonale vyjadri» emócie reèníka. Konzekutívne tlmoèenie je mo¾né pou¾i» poèas vernisá¾í, cvièení a nákladov. Potom sa preklad a pôvodný text prelo¾ia. Zaoberáme sa cestou prekladov poèas výletov a ¹tudijných pobytov. Potom sa odporúèajú profesionálni a preverení prekladatelia. V prípade dojednaného prekladu pôsobí aj prekladateµ ako vyjednávaè. Prekladateµská agentúra ponúka aj preklad: ¹tandardný, prísahový a literárny. Okrem toho sa ¹pecializuje na preklad informátorov, sprievodcov a dialógy. Okrem toho ponúka konferenèné tlmoèenie, èo je pre v¹etky kancelárie, ktoré sa zaoberajú odborným prekladom, znaènou výzvou. Tie¾ ¹pecializované preklady: technické, lekárske, IT, chemické, finanèné, obchodné, marketingové a právne. Srdeène Vás pozývame na roz¹írenie okruhu na¹ich spokojných zákazníkov!