Pravnych noriem ustavy

Budúce obdobia, v ktorých právne predpisy vy¾adujú finanèné stravovanie. Existujú teda elektronické nástroje, ktoré sa pou¾ívajú na registráciu predaja a sumy dane z maloobchodného predaja. Pre svoju chybu je podnikateµ potrestaný vysokou peòa¾nou pokutou, ktorá veµmi ovplyvòuje jeho vplyv. Nikto nechce kontrolova» riziko a pokutu.Èasto sa zni¾uje, ¾e hospodárska práca sa vykonáva na veµmi malej ploche. Podnikateµ disponuje svojim tovarom vo výstavbe av obchode ich hlavne dr¾í, tak¾e jediný voµný priestor je posledný, kde je stôl. Fiskálne zariadenia sú tak nevyhnutné ako v prípade obchodu s veµkým maloobchodným priestorom.Nie je to tak, ¾e existuje v úspechu µudí, ktorí praktizujú v teréne. Je »a¾ké si predstavi», ¾e predávajúci pláva s objemnou pokladòou a plnými zálohovacími zariadeniami potrebnými na jej obsluhu. Sú k dispozícii na trhu, prenosné fi¹kálne zariadenia. Sú to nízke rozmery, výkonné batérie a jednoduché ovládanie. Tvar sa podobá terminálom na platbu kartou. Medzi nimi je teda dokonalé rie¹enie pre kariéru v pôde, t. J. Keï sme osobne povinní ís» k príjemcovi.Pokladnice sú vhodné aj pre niektorých príjemcov, ale nielen pre vlastníkov. Vïaka pokladnici, ktorá sa vydáva, pou¾ívateµ dúfa, ¾e podá s»a¾nos» na platenú slu¾bu. Nakoniec je tento doklad dôkazom ná¹ho nákupu. Over je potvrdenie, ¾e zamestnávateµ legálne pracuje a dáva daò z materiálov, ktoré sa majú preda», vrátane pomoci. Keï máme nádej, ¾e butik v butiku je odpojený alebo stojí neèinne, mô¾eme ohlási» úradu, ktorý podnikne primerané právne kroky proti majiteµovi. Preto mu hrozí vysoká pokuta a èasto aj my¹lienka na súde.Registraèné pokladnice podporujú aj podnikateµov na sledovanie financií v spoloènostiach. Na konci ka¾dého dòa je tlaèená denná správa, zatiaµ èo na okraji mesiaca máme mo¾nos» vytlaèi» celé vyhlásenie, ktoré nám uká¾e, aký je ná¹ príjem presne. Vïaka tomu mô¾eme µahko skontrolova», èi niektorý z na¹ich hostí ukradol na¹e peniaze alebo jednoducho, èi je na¹e podnikanie dobré.

Náhradné diely pre fi¹kálne meny