Pracu na spravnej rade v sobotu

Bol navrhnutý integrovaný maloobchodný systém, èo znamená organizácie, ktoré spravujú veµké predajné siete. Správne a efektívne riadenie predajných sietí je veµkou výzvou. Vychádzajúc z tejto metódy umo¾òuje riadiacim pracovníkom vstupova» do jednej znalosti analýzy a riadenia.

Pravidelní µudia by mali poskytova» priateµský nástroj, ktorý im umo¾ní úèinne pracova» na ka¾dej pozícii. Prostredníctvom predajného systému dúfame, ¾e realizujeme najmodernej¹ie výstupy pre celé obdobie v kancelárii. Majúc spôsob, akým sme schopní zlep¹i» mana¾ment organizácie, od maloobchodného predaja a¾ po distribúciu, logistiku a úètovníctvo. Prostredníctvom ¹irokej ¹kály mo¾ností program funguje vo v¹etkých druhoch predajných sietí, a to od asi desiatich a¾ po niekoµko stoviek obchodov. Tie¾ funguje dobre v malých predajných architektúrach. Neobmedzená oblas» prevádzky maloobchodného systému poskytuje mo¾nos» obsluhy v¹etkých oblastí prevádzky predajnej siete.

Obsahuje ïal¹ie prvky:

¹irokého a viacoborového maloobchodného systému,Modul mana¾éra, ktorého èinnos» odporúèacentrálneho skladu a projektu distribúcie, je zodpovedný a maximálne vyu¾íva podnikateµské prostredie.

Program je ¹pecializovaný, integrovaný finanèný a úètovný systém, ako aj osobný a mzdový systém, ktorý je dôle¾itý pre komplexnú podporu celých procesov riadenia maloobchodných sietí.

Obchodný systém je pre zákazníkov aj veµa komfortu. Umo¾òuje mno¾stvo funkcií, ktoré uµahèia nákup. Mnoho výhod je mo¾né spomenú» multimediálne samoobslu¾né stanice pre mu¾ov, ktoré skenovaním èiarových kódov umo¾òujú rýchlu platbu produktov.