Praca eeskeho prekladateua

Práca prekladateµa patrí ku koncu veµkých profesií. Vy¾aduje si to predov¹etkým dokonalé jazykové vzdelávanie, ako aj mnoho súvislostí z jeho tradície a histórie. Tak¾e si myslím, ¾e filológia ide na niektoré z najviac vá¾ených oblastí v humanitných vedách, aj keï naozaj vy¾adujú a prísnu myseµ. Tlmoèník musí da» my¹lienku, ktorá sa narodila v hlave odosielateµa, èo najpresnej¹ie prostredníctvom slov iného jazyka. Èo sú prekladatelia na dennej báze?

Písomné a ústne preklady

Väè¹ina prekladateµov pracuje buï na individuálnej strane alebo prostredníctvom prekladateµskej agentúry, ktorá sprostredkúva medzi klientmi a prekladateµmi. Dvoma dôle¾itými kritériami, cez ktoré sa rozdeµuje preklad, sú písomné a ústne preklady. Dôle¾ité sú urèite viac populárne a potrebujú vysokú presnos» pri prekladaní slova od prekladateµa. V prípade výrobkov osobitnej povahy, keï napríklad vysoko ¹pecializované dokumenty, prekladateµ musí ma» primeranú úroveò slov z urèitého odvetvia. V poslednej technológii musí by» prekladateµ schopný vytvori» danú prácu, aby mohol vytvori» preklad textov z urèitého poµa. Medzi veµmi dôle¾ité ¹pecializácie patria ¹pecializácie z oblasti financií, ekonomiky alebo IT.

Zmena interpretácie je urèitým problémom nielen pre prekladateµské zruènosti. Po prvé, tento typ prekladu vy¾aduje silu pre stres, okam¾ité reakcie a schopnos» súèasne znamena» a poèúva». Vzhµadom na obtia¾nos» takýchto objednávok, akceptovanie ústneho prekladu v Krakove, stojí za to si vybra» ¾enu s vysokými kompetenciami alebo spoloènos», ktorá má na prekladateµskom námestí urèitú poves».