Povinnos ma registraenu pokladnicu lekarov

Ka¾dá in¹talácia by mala by» pekná a mala by chráni» pred úrazom elektrickým prúdom. Takáto ochrana v my¹lienke je úèinná prostredníctvom uzemnenia, ktoré vyplýva zo spojenia medzi inými kovovými kon¹trukciami budovy.

Keï hovoríme o uzemnení, trpíme hlavne drôtom, ktorý vytvoril sprievodca. Tento kábel v centrálnom smere spája elektrifikované telo so zemou. Výsledkom takejto kombinácie je, ¾e elektrifikované telo prijíma alebo rozdáva urèité mno¾stvo nábojov, ktoré sú neutralizované. Uzemnenie sa vykonáva len s niekoµkými dielmi. Odoberané diely sú predov¹etkým systém a uzemòovacie vodièe, spojovacie vodièe a uzemòovacia svorka zberaèov, uzemòovacia tyè a uzemòovacie vodièe.Keï hovoríme o uzemnení, mô¾ete pomenova» niekoµko ich ciest. V prvom rade sa jedná o ochranné uzemnenie, ktoré rozhoduje o kombinácii kovových èastí, ktoré vedú elektrické zariadenia s uzemòovacou elektródou. Súèasná uzemòovacia elektróda existuje nad v¹etkými prostriedkami ochrany pred úrazom elektrickým prúdom. Ïal¹ím ¹týlom je funkèné uzemnenie. Urèuje sa tie¾ uzemnením. Pri ich definovaní mo¾no poveda», ¾e má uzemnenie urèitého bodu v elektrickom obvode. Hlavným úèelom tohto uzemnenia je predov¹etkým dobrá prevádzka elektrického zariadenia aj v ru¹ivých podmienkach, ale skôr v be¾nom stave. To vám umo¾ní chráni» nízkonapä»ové siete. Táto pomoc funguje skôr, ako sa na òu prenesú vy¹¹ie napätia. V¾dy sa vyrába na staveniskách a v¹etky elektrické zariadenia, ktoré sú µahko zmie¹ané s distribuènou sie»ou alebo sú stále napájané z programu s napätím vy¹¹ím ako 1 kV. Hovorím o napájaní cez konvertor alebo transformátor.Ïal¹ím ¹týlom je ochrana uzemnenia. Jeho prvou úlohou je v prvom rade osoba, ktorá prená¹a atmosférické výboje na zem.Tento druh zeme sa nazýva pomocné. Zvyèajne sa potraviny konzumujú na úèely po¾iarnej ochrany. Mô¾u by» podávané pri meraní a ochrane strun.