Postup kolposkopie

V sile výrobných zariadení a skladov existuje riziko výbuchu. Takéto nebezpeèenstvá vznikajú vtedy, keï sa v strede nachádzajú kvapaliny alebo tuhé látky, ktoré vytvárajú výbu¹né plyny alebo ktoré majú v prípade nesprávneho zmie¹ania nebezpeèenstvo výbuchu.

Výbu¹ná atmosféra sa obyèajne vyskytuje vtedy, keï je v miestach príli¹ veµa teploty, alebo ak sa vyskytuje tzv. Elektrický oblúk. Niekedy a riziko výbuchu nastane, ak iskra zasiahne miesto.

Zvlá¹tne továrne a obchody priemysle sú v¾dy dobre chránené proti výbuchu, ale niekedy chýba pomy¶lunku v oblastiach, ako je dôkaz èerpacích staníc, pri ktorých je riziko výbu¹niny èasto vedú µudí, ktorí sú tam - netrénovaný, príle¾itostná, kvapkanie cigarety na námestí výbu¹né.©peciálna ochrana proti výbuchu by sa mala roz¹íri» nielen o èerpacie stanice, ale aj na letiskách, v èistièkách odpadových vôd, okrem prostredia, kde sú známe obilné mlyny. Výbu¹né nebezpeèenstvo sa vyskytuje aj v lodeniciach, ktoré nie v¹etci vieme.

Uvedené miesta sú obklopené zákonom, ktorý vy¾aduje roz¹írenie ¹peciálnej ochrany pred výbuchom. Aby mohli vlastníci a mana¾éri takýchto miest pracova» legálne, musia preukáza», ¾e majú certifikáty, ako sú certifikáty o typovej skú¹ke ES a mnoho ïal¹ích.

Väè¹ina nariadení týkajúcich sa ochrany pred výbuchmi je vytvorená Európskou úniou, èo je dôvod, preèo sa tieto predpisy prirodzene implementujú do poµského práva od momentu, keï ideme do skupiny.Ka¾dý majiteµ obchodu vystaveného riziku výbuchu by mal v správe presne preukáza» ¹pecifickos» miesta a tie¾ ukáza» mo¾né scenáre situácií, v ktorých sa mô¾e pripoji» k výbuchu.