Pokladoa s platobnym terminalom

Výber novej fi¹kálnej registraènej pokladnice pre va¹u znaèku by mal by» veµmi dobre premyslený, najmä preto, ¾e chceme kúpi» zariadenie, ktoré musí zvládnu» po mnoho rokov pou¾ívania. Musíme starostlivo zvá¾i» nielen výber samotnej pokladne, ale aj samotný proces tlaèe, ktorý zohráva veµmi významnú úlohu. Ak vezmeme veµmi vá¾ne do úvahy v¹etky najdôle¾itej¹ie technické parametre finanènej rady, plánujeme ma» mimoriadne intenzívny vplyv na budúce prevádzkové náklady na¹ich pokladní.

Keï u¾ bolo spomenuté skôr, mimoriadne dôle¾itým parametrom, ktorý by sa mal venova» osobitná pozornos», je výber vhodného tlaèového mechanizmu. Momentálne máme na výber medzi mechanizmami na tlaè ihiel a mechanizmami tepelnej tlaèe, ktoré sú stále populárnej¹ie. Ihlové mechanizmy sú veµmi významné a predov¹etkým urèite pomal¹ie ako tepelné zariadenia. Stojí za to prida», a tie¾, ¾e potrebujete farebné pásky pre ich dobrý výkon. Registraèné pokladnice, ktoré sú ihlovými mechanizmami, sú zvyèajne veµmi populárne, a preto upozoròujú zákazníkov, ktorí spoèiatku pri»ahujú názor na cenu a zvy¹né technické parametre pokladnice sú odlo¾ené v novom pláne.

Tlaèiareò falo¹nej fronty z organizácie je veµmi obmedzujúca a rýchlo sa rozvíja. Miernou nevýhodou je, samozrejme, potreba pou¾i» ¹peciálny termálny papier, ktorý je zvyèajne dvakrát taký dôle¾itý ako u¾ spomínaný ofsetový papier, ktorý sa zvyèajne pou¾íva v ihlièkových tlaèiaròach. Mali by ste tie¾ pamäta» na skutoènos», ¾e tlaèené role termálneho papiera musia by» v¾dy umiestnené v podobných podmienkach. Na svadbe má e¹te viac tlaèiarní elektronickú kópiu pokladnièných dokladov, ktorú re¹pektuje aj daòový úrad. & Nbsp; & nbsp; Tieto údaje sa musia uchováva» po dobu 5 rokov, preto¾e v tomto ¹tádiu je daòový úrad oprávnený vykona» in¹pekciu.

Stojí za to investova» do fi¹kálnych mien známych spoloèností, ako sú: posnet. V súèasnej dobe nám tento výrobca musí ponúknu» tie najlep¹ie technické parametre pokladnice, na poslednú, najmä fi¹kálnu, sa vz»ahujú atraktívne akcie.