Pokladnica s mo nos ou vystavenia faktur

Posnetová daòová pokladnica sa mô¾e úplne odli¹ova» od be¾ného úètu, prièom kópie potvrdenia na rolách, papierových pásoch, ktoré dr¾íme ako fiskálne príklady, sú zlo¾itej¹ie, prièom kópie potvrdenia sú elektronické. Najèastej¹ie pokladnica a elektronická kópia príjmu robia veµa testov pre svojich dodávateµov.Vo fi¹kálnych zariadeniach s elektronickou kópiou dokladu je elektronické dátové médium zodpovedajúcou kartou. Pou¾ite kartu, ktorú výrobca pou¾íva v niektorých nástrojoch.

Takéto karty mô¾u obsahova» obrovské mno¾stvo dát. Keï som zistil, ¾e ide o milión príjmov, bol som bez slova. Koµko rolí by som musel ma» takú sumu transakcie? Zaèal som pochopi», preèo je taká pokladòa u¾itoènej¹ia. Jeho jednoduchou výhodou je aj skutoènos», ¾e slu¾ba pokladne alebo tlaèiarne s elektronickou kópiou sa nelí¹i len od manipulácie s tradiènými registraènými pokladòami. V¹etky funkcie, ktoré vykonávajú nahrávanie kópií výtlaèkov na stránke, sa vykonávajú automaticky. Pokladnièná pokladòa a elektronická kópia potvrdenia nám pomáhajú pri podnikaní, a nie ako to mne zdalo - je to »a¾ké.

Je dokonale koncipované, ¾e pokladòa mô¾e vytvori» vhodnú pokladòu, a medzitým mô¾eme dohodu uzavrie» a pripoji» k poèítaèu. Máme záujem o èítanie na¹ich údajov na chvíµu a mô¾eme odvá¾ne hµada» to, èo potrebujeme v konkrétnom okamihu. Táto u¾itoèná pamä» a samozrejme nie je malá, aby sa stránka po chvíli vrátila spä». Toto záva¾né zariadenie tie¾ nepovoµuje ¾iadne zmeny na mape. Elektronický podpis, ktorý ich chráni, znemo¾òuje zariadenie detegova» ru¹enie. Pokladnica nás okrem toho informuje o tom, kedy sa karta naplní a ktorá nás vedie zatvorením dopravcu. Mô¾ete si len tak nieèo ¾ela», preto¾e robi» milión príjmov je pravdepodobne sen ka¾dého predajcu.Nezahàòa obavy pred pokladòou s elektronickou kópiou dokladu. Vtedy je trochu výhodnej¹ia forma ako celá hmotnos» náhradných kotúèov papiera.