Poistny ventil 1

Aqua DisiacAqua Disiac - Spôsob, ako prebudiť túžbu!

Zostávame vo chvíµach, keï nás èakajú rôzne nebezpeèenstvá v ka¾dej fáze. Èasto by som mal pocit, ¾e tlak plynu prekroèil prijateµnú hodnotu. To viedlo k výbuchu kotla, ktorý na¹»astie vyústil, ale aj nákladné opravy. Dnes som si vedomý toho, ¾e dne¹ná pomoc je dôle¾itá na µahké strate ¾ivota, aj keï niektorí µudia tento príbeh neuvedomujú.

Na svadbe, v moderných èasoch, je to objekt ako klapky alebo poistné ventily. Existuje posledný typ ventilu, ktorý sa spustí automaticky, keï tlak plynu alebo výparov prekroèí prípustné hodnoty. Tým sa zabráni výbuchu takých kon¹trukèných prvkov, ako sú nádr¾e, potrubia, vrátane celku. To bolo prvýkrát pou¾ité v novej èasti sedemnásteho storoèia v extrémne známej pomôcke, ktorá bola tlakovým sporákom.Ak sa pozrieme na najjednoduch¹ie modely bezpeènostných ventilov, mô¾eme vidie», ¾e existuje len krehká doska, ktorá je znièená, keï plyn prevy¹uje prípustný tlak.Bohu¾iaµ, veµmi èasto bol ventil sám peèený. Èasto to bolo nevedomky naèítané pou¾ívateµom zariadenia. Preto sa veµmi rýchlo zaèali pou¾íva» dva nezávislé ventily, najèastej¹ie údaje na opaèných koncoch daného zariadenia.Tieto ventily boli rutinne namontované v parných strojoch. Tým sa zabránilo náhlemu nárastu tlaku, ktorý bol v procese jazdy vozidla. Toto hrozilo, ¾e exploduje, èo dokonca mô¾e vies» k smrti v¹etkých cestujúcich.Mám ¹ancu, ¾e mám záujem èitateµov o bezpeènostných ventiloch. Ka¾dý, kto si tento materiál preèítal, si teraz asi uvedomuje, aké dôle¾ité sú tímy v dne¹nom svete a priemysle.