Podmienky skladovania masa a mrazeneho masa

Èlovek potrebuje tri akcie. Kyslík, pitie a jedlo. Rovnako ako vzduch a voda s èasom nezkazia, potravina stráca svoju dôle¾itos». Mäso sa stáva suché a trpí zápachom, objavujú sa èervy v p¹enici a plody hnijú. Po mnoho tisíc rokov µudia hµadajú spôsob, ako uklada» potraviny takým spôsobom, aby boli jedlé èo najdlh¹ie.

Spôsoby skladovania potravínFormulár bol veµa: solenie mäsa, su¹enie za tepla, fajèenie. Zachytávanie v studenej hliny, mrazenie, morenie, vytvrdzovanie a podobne. Dnes sa potraviny zaèali bali» vo vákuu. Baliace stroje na vákuové ceny sa pohybujú z troch stoviek zlotých a vyrábajú sa na stranách devä» tisíc. Najlacnej¹ie modely balenia len na¹e jedlo, a tie najdrah¹ie tie tie¾ ponúkajú schopnos» regulova» teplotu, a vari» jedlo balené v poslednom cvièení.

Ako vytvorí baliaci stroj?Ka¾dý baliaci stroj, bez ohµadu na typ, má správny spôsob prevádzky. Zariadenie má èerpadloa teflónovým tesniacim pásikom. Nasáva vzduch zo stredu obalu, tak¾e plastové tesnenia na spotrebua súèasne utesòuje okraj tak, aby sa na operáciu nedostal vzduch. Týmto spôsobom teraz balíte chlieb, mäso, zeleninu a syr. A potom existuje veµmi rozumné rie¹enie. V závislosti od typu jedla mô¾e by» trvanlivos» produktu dokonca 4 krát vy¹¹ia. Napríklad, varené cestoviny sú u¾itoèné na udr¾anie po dobu troch dní, aj keï tieto cestoviny vákuovo balené cestoviny trvá a¾ 12 dní. Vákuové baliace stroje sa nepou¾ívajú v reálnych predajniach. Takéto jedlo mô¾e by» umiestnené v ka¾dom dome. Vákuové balenie je mimoriadne spoµahlivé rie¹enie. Nákup sto ¹peciálnych vreciek na balenie jedla je nákladom iba 40 zlotých. Vïaka takým malým nákladom potraviny, ktoré potrebujeme na to, aby sme mohli udr¾iava» dovolenkový model, mô¾u by» ulo¾ené oveµa dlh¹ie ako v sklenenej nádobe alebo v plastovej krabici, ktorú si zamestnanci veµmi µahko kúpili a èítali.