Po iaru v budovach

Úloha elektrostatického uzemnenia poèíta so zní¾ením rizika výbuchu horµavých látok na základe elektrostatickej dislokácie iskier. Be¾ne sa pou¾íva v oblasti prepravy a spracovania horµavých plynov, prá¹kov a kvapalín.

Elektrostatické uzemnenie mô¾e ma» inú formu. Najjednoduch¹ie a niekoµko komplikovaných modelov sú zamerané na uzemòovaciu svorku a drôt. Vyvinutej¹ie a technologicky vyspelej¹ie sú vybavené plánom na ochranu stavu uzemnenia, vïaka ktorému je mo¾né výrobok správne vydáva» alebo prepravova», keï je zem riadne pripojená.

Elektrostatické uzemnenia sa obyèajne zavádzajú pri nakladaní alebo vykladaní ¾eleznièných a cestných cisterien, nádr¾í, sudov, tzv. big-bagy alebo prvky procesných in¹talácií.

Pri úspe¹nom plnení alebo vyprázdòovaní nádr¾í s iným obsahom (napr. Nádr¾e s prá¹kami, granulátmi, kvapalinami sa mô¾u vytvára» nebezpeèné elektrostatické náboje. Zdrojom ich státia mô¾u by» aj mie¹anie, èerpanie alebo rozpra¹ovanie horµavých látok. Elektrické náboje vznikajú kontaktom alebo prenosom jednotlivých èastíc. Mno¾stvo elektrického náboja bude obmedzené na elektrostatické vlastnosti povrchov, ktoré prichádzajú do vzájomného kontaktu. Na konci priameho a náhleho kontaktu so zemou alebo nenabitým cieµom mô¾e by» vytvorený krátky prúdový impulz, ktorý bude viditeµný v èasti iskry.Nedostatok starostlivosti o výboj iskry mô¾e zapáli» zmes alkoholu a vzduchu, èo znamená výbuch alebo zlý výbuch. Elektrostatické uzemnenie eliminuje nebezpeèenstvo výbuchu v dôsledku riadeného vypú¹»ania elektrostatických nábojov.