Plastove spracovanie tyeovych drotov

V súèasnosti je metalurgia èas»ou, ktorá zahàòa nielen procesy tvarovania plastov a zlievarne, ale je tie¾ prebudená ¹túdiom ¹truktúr v makro triede. V tomto pláne sa zvyèajne prená¹ajú ¹túdie o metalografických mikroskopoch.

Mikroskopia je èas», ktorá sa objavila pred niekoµkými stovkami rokmi. A len relatívne mladý, mikroskop bol pou¾ívaný v metalurgii. V súèasnej dobe sú potrebné pri práci s in¾inierskymi materiálmi. V súèasnosti sú v tejto oblasti najpopulárnej¹ie metalografické mikroskopy, ktoré sa okrem iného pou¾ívajú na hµadanie kovových defektov alebo ich prevratov. Toto je metóda zobrazovania, ktorá sa posúva na nepriehµadné vzorky. Medzi metalografické mikroskopy patria okrem iného aj elektronové mikroskopy, ktoré umo¾òujú analýzu ¹truktúry na úrovni atómov a svetelných mikroskopov s men¹ím zväè¹ením. Pozorovania vykonané s pou¾itím týchto nástrojov sú obzvlá¹» dôle¾ité, preto¾e vïaka tomu mô¾eme odhali» nový typ mikrotrhliniek vnútri alebo ich iniciova». Je mo¾né viac ako vypoèíta» fázový podiel, ako aj presné stanovenie jednotlivých fáz. Vïaka tomu mô¾eme urèi» aj poèet a typ inklúzií a mnoho ïal¹ích dôle¾itých prvkov z metalurgického hµadiska. Napríklad èasto mikroskopické pozorovania novo vytvoreného materiálu smerujú k presnému pozorovaniu materiálovej ¹truktúry, tak¾e z dlhodobého hµadiska sa mô¾eme vyhnú» mnohým ne¾iaducim poruchám.

Pou¾itie metalografických mikroskopov je nepredstaviteµne dôle¾ité, preto¾e vïaka tomu mô¾eme µahko zisti» chyby materiálu. Treba v¹ak pamäta» na to, ¾e manipulácia s týmto modelom vybavenia je »a¾ké. Z tohto dôvodu by na òom mali ma» skúsenosti len kvalifikovaní µudia.