Perfektne vlasy

Môj bratranec miluje hra» si s vlasmi, mô¾ete ju zdvihnú» celé hodiny a vyèisti» si vlasy. Je samozrejme zapojená do toho, ¾e chce, aby v¹etko vyzeralo krásne, mô¾e si ¹es»krát vybavi» ¹núrkou, poka¾dé si na ne polo¾i» doplnky na vlasy alebo ich upevni» pomocou klipov. Najviac má rád hodnoty ¹koly a pripravuje sa na ne. Jej posledná úloha bola dodatoène zábavná a mala vynikajúce úèesy a obleèenie. Na zaèiatku moja mama nosila malé stu¾ky s stuhami pripevnenými k nim. Neskôr táto krásna dievèina povedala nie, nie, a e¹te raz nie. Budem vyzerat hezky v kadeøoch .... tak to zaèalo. Okrem modelovania boli pretaktovaní aj pä»desiatpä» minút. Vyzerala krásne ako skutoèná princezná. Ale keï sa spája s aristokrami, rýchlo sa zmenila. Nevytvára sa s prítomnos»ou, ¾e od zaèiatku predstavenia bolo viac ako dve hodiny. Zrazu ... úplne zmenila koncept a vo svojom jazyku e¹te niekoµko vyzeralo takto: "Nieeee, naozaj nechcem, preto¾e si nepamätám aristokrata, nanajvý¹ jej slu¾obnú slu¾bu." Po¾iadala o nový úèes, èalúnené vlasy v kon¹trukcii voµnej koky. Keï¾e, samozrejme, ako sme u¾ povedali, u¾ máme skúsenosti s budovaním vlasov, to v¹etko ¹lo veµmi dobre. Jej matka na jednej strane od druhej bola tie¾ vytvorená vo veµmi krátkom èase.

Najlep¹ie vlasy pre dievèatá