Opolove spracovanie kovov

VarikosetteVarikosette Účinná cesta k krásnym a hladkým nohám bez kŕčových žíl

V súèasnej dobe je metalurgia èas»ou, ktorá obklopuje nielen plastové tvárniace procesy a zlievarne, ale vyu¾íva aj makroskopický výskum. Na poslednom konci sa experimenty zvyèajne vykonávajú na metalografických mikroskopoch.

Mikroskopia je nieèo, èo sa objavilo pred niekoµkými stovkami rokmi. Bolo to v¹ak len pomerne mladé a iné druhy mikroskopov sa pou¾ívali v metalurgii. V súèasných etapách sú potrebné pri práci s in¾inierskymi materiálmi. Práve v tejto oblasti sú metalografické mikroskopy extrémne lacné, ktoré sa okrem iného pou¾ívajú na hµadanie kovových chýb alebo ich prevratov. Je to posledná zobrazovacia technika, ktorá sa pestuje na nepriehµadných vzorkách. Medzi metalografické mikroskopy patria okrem iného aj elektronové mikroskopy, ktoré umo¾òujú pozorovanie ¹truktúry v atómovom ¹tádiu a svetelných mikroskopov, ktoré sa vyznaèujú men¹ím zväè¹ením. Pozorovania vykonávané s pou¾itím týchto zariadení sú mimoriadne dôle¾ité, preto¾e vïaka tomu doká¾eme odhali» rôzne typy mikrotrhliniek alebo ich spusti». Je tie¾ mo¾né vypoèíta» fázový podiel a navy¹e presné stanovenie jednotlivých fáz. Vïaka tomu doká¾eme od metalurgického pohµadu odhadnú» aj poèet a typ inklúzií, ako aj mnoho rôznych podstatných prvkov. Napríklad mikroskopické pozorovania novo vytvoreného materiálu umo¾òujú hlboké pozorovanie materiálovej ¹truktúry, vïaka èomu v perspektíve mô¾eme zabráni» mnohým ne¾iaducim poruchám.

Pou¾itie metalografických mikroskopov je mimoriadne dôle¾ité, preto¾e vïaka tomu mô¾eme rýchlo nájs» chyby v materiáli. V¾dy je potrebné, aby ste zaobchádzali s týmito zariadeniami ¹tandardne. Zo súèasného zmyslu skúsenosti by sa mali stretnú» len kvalifikovaní µudia.