Opeuovanie atmosferickeho vzduchu

Dr Farin ManDr Farin Man Účinné chudnutie pre mužov

Deò v priebehu dòa, tak aj v údr¾be, ako aj na pracovisku, sme obklopení rôznymi vonkaj¹ími látkami, ktoré ovplyvòujú poµský byt a stav. Okrem základných výplní, ako sú: miesto, teplota, vlhkos» atï., Sa zaoberáme aj rôznymi plynmi. Vzduch, ktorý dýchame, nie je úplne èistý, ale pra¹ný, ïaleko samozrejme. Pred prachu v stavebnom prachom dúfame, ¾e aj naïalej pou¾íva» masky s filtrami, v¹ak spoèívajú v obsahu iným nebezpeèenstvám, ktoré sú èasto »a¾ké odhali». Jedovaté látky sú pre nich obzvlá¹» nebezpeèné. Odhali» im ale väè¹inou nepou¾ívajú zariadenia tohto druhu senzora toxického plynu, ktorý zachytáva obsah z zlé prvky a správ o ich prítomnosti, tak¾e nám hovorí o hrozbe. Bohu¾iaµ, je potom nebezpeèenstvo vá¾neho Hard, vzhµadom k tomu, ¾e niektoré plyny, ako je oxid uhoµnatý je bez zápachu a ich pravidelnú prítomnos» v tejto oblasti, èo vedie k vá¾nemu po¹kodeniu zdravia alebo smr». Okrem oxidu uhoµnatého ohrozujú nás navy¹e ïal¹ie látky odnajdywalne snímaèom, napríklad sulfidu darcom, ktorý je najmä malých a koncentrácia ide do bezprostrednej ¹oku. Ïal¹ia toxický plyn je oxid uhlièitý, rovnako ako boli nebezpeèné a amoniak - plyn, ktorý sa prirodzene vyskytuje vo vzduchu, aj keï v dlh¹ích koncentrácie nebezpeèných pre pracovníkov. Detektory toxických látok mô¾e tie¾ detekova» ozón a oxid sirièitý, ktorý je alkohol je väè¹ia, ne¾ je vzduch tie¾ vytvára sklon k veµkej ploche plniacej obklopenej krajine - preto¾e, samozrejme, ako keby sme vystavení týmto témam, senzory by mali da» do dokonalé miesto pre mòa pocit, a informujte nás o tom. Ïal¹ie jedovaté plyny, ktoré senzor mô¾e chráni» proti nám, sú korozívne chlóry, ako aj vysoko toxický kyanovodík a vo vode rozpustný ¹kodlivý chlorovodík. Ako to mô¾e by», stojí za to in¹talova» senzor toxického plynu.