Odstraoovanie miestneho prachu

Pred in¹taláciou celého tela odpra¹ovania danej miestnosti by ste mali in¹talova» dobrý systém na odsávanie prachu. Správnym spôsobom to znamená systém ¹peciálne navrhnutý, individuálne prispôsobený potrebám miesta s riadnym opeµovaním.

Návrh systému odsávania prachu je slu¾ba, ktorú by mala objedna» príslu¹ná in¾inierska spoloènos». Pred kanceláriou, alebo skôr jej µuïmi, navrhnú systém v poradí èísel, potrebujú pozna» obchod a robi» detailné skúsenosti a postupy. Pri výbere vhodných vetracích zariadení, obrá»te sa u¾ zoznámili s výrobou obchodu a spåòajú predbe¾né projekèné práce na základe pozorovaní a analýzy. V¹etko by malo by» komunikatívne a µahké, aby v budúcnosti bol plánovaný systém zberu prachu naplánovaný v konkrétnej znaèke. Poèas týchto pre-design analýza je nevyhnutná pre odhad rýchlosti vzduchu v zneèistenom mieste, to je dôle¾ité pre stanovenie mno¾stva zmien vzduchu v miestnosti podµa sanepidu noriem, a odhadnú» rýchlos» vzduchu v potrubí, aby sa zabránilo zachovanie neèistôt. ®e veµa a primerane odhadnú» a prideli» v¹etky potrebné dáta navrhnú» systém odsávania prachu je dobré, ¾e bude v budúcnosti realizova» svoju hodnotu, a ¹ance na jej prevádzku nebude príli¹ veµký. Dobrá metóda odprá¹ania je tie¾ vháòanie do èerstvého vzduchu haly, rovnako ako zotavenie teplého vzduchu v zimnom semestri. Výberom vhodných èerpacích zariadení a dobrých zberaèov prachu je dôle¾itý nielen vzduch na èistenie a regeneráciu otvoreného alebo èerstvého vzduchu. Správne navrhnutý systém na zhroma¾ïovanie prachu, ktorý zaviedol vedúci pracovníci továrne, postaèuje na jeho dôkladnú in¹taláciu, skladovanie a èistenie, aby sa odstránilo jeho ucpávanie a pokojné po¹kodenie. S takými udogodnieniu v¹etky stiahnutia a vetracie zariadenie bude tvori» hladko palcov a bude plni» svoju funkciu, a zamestnanci budú pracova» v dobre vyèisti».