Nehody doa 19 augusta 2017

https://bl-mask.eu/sk/

Príèiny prípadov sa pravidelne skúmajú, aby som v budúcnosti mohol minimalizova» riziko ich opakovania. Výsledky výskumu jasne ukazujú, ¾e príèiny nehôd sú èasto veµmi rôznorodé prehliadky vo forme bezpeènosti strojov. Problémy spojené s nesprávnym pou¾ívaním a prevádzkou strojov sa objavujú poèas celého ¾ivotného cyklu. Hovorí o poslednej èasti ¹pecifikácie, ako aj o návrhu, výrobe, prevádzke, údr¾be, modifikácii atï.

Certifikácia strojov má na mieste odstránenie nebezpeèenstiev, ktoré sa mô¾u vyskytnú» v pracovnom prostredí. Stroje, ktoré pou¾ívajú pou¾ité certifikáty, sa testujú a kontrolujú, èi sú vhodné na výrobu. Jednotlivé skupiny a podzostavy sú podrobené testovaniu. Zásada správania sa dodr¾iava a priná¹a popis, ktorý uµahèuje zamestnancom riadne pou¾íva» stroje a príslu¹enstvo. Potreba certifikácie jedným strojom a príslu¹enstvom je do znaènej miery dôsledkom predpisov EÚ: platných smerníc, vnútorných predpisov atï.

Zamestnanci dôvery a pracovnej hygieny sa mô¾u zúèastòova» kurzov a ¹kolení v oblasti certifikácie strojov. Znalosti, kontrola a umenie dosiahnuté poèas takýchto kurzov a tréningov prispievajú k urèitému zní¾eniu percentuálneho podielu nehôd v pracovnom prostredí, a to ako smrteµných, tak aj vlastných nehôd. Úèas» na nákladoch a cvièeniach v certifikaènom oddelení a nástrojoch organizácie priná¹a majiteµom celý rad výhod. Vzdelaní hostia sú zárukou správneho pou¾ívania strojov a implementácie princípov bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci.