Nebezpeena zona 0

V prostrediach, v ktorých hrozí nebezpeèenstvo výbuchu plynov, hmly alebo horµavých pár, musíme pou¾íva» ventilátory odolné voèi výbuchu, ktorých kvalita je potvrdená nielen reputáciou výrobcu, ale aj oznaèením "EX". Tento symbol oznaèuje typ takzvanej ochrany proti výbuchu odolné voèi výbuchu. Jedlo s takým oznaèením spåòa v¹etky pravidlá smernice ATEX, av¹ak spolupráca s pravidlami, ktoré sú v nej zapísané, je po¾iadavkou urèenou pre výrobcov tohto typu zariadení. Na druhej strane, projektant »a¾obného zariadenia je povinný oznaèi» zónu nebezpeèenstva výbuchu a vybra» zariadenie vhodné pre miestnos», pokiaµ ide o písomnú prácu, kedy a veµkos».

Ka¾dý obchod, bezvýznamný pre kampaò, by mal by» vybavený nielen v najvhodnej¹ej forme vybavenia potrebného pre jednoduchú prácu, ale aj riadne vybraných »a¾obných zariadení, ktoré sa budú stara» o dôveru a zdravie zamestnancov. Samozrejme, priemyselné ventilátory boli navrhnuté pre tento model budovy, ktorý sa vyznaèuje vysokou hodnotou a trvanlivos»ou pou¾itých prvkov.

We & nbsp; tvárou k iným typom od & nbsp; Univerzálne ventilátory industrial, radiálne, a dokonca aj stroje pre ¹peciálne aplikácie, v súèasnej dobe, a to aj modely pre montá¾ v odkvape kuchyni a iným typom vybavovaní oznaèené "EX" pre budovy, v ktorých ¾ijú nebezpeèenstvo zneèistenia ovzdu¹ia horµavých plynov. Hra je k dispozícii aj v zbierke mobilných pásov na èipy a tie¾ vo vý»a¾koch z vákuových staníc.

Ïal¹ím typom sú axiálne stenové a potrubné ventilátory, rovnako ako modely, ktoré sú údaje pre montá¾ na strechu budovy. Stroje sa vyznaèujú výrazne optimálnym výkonom a kvalitou komponentov pou¾ívaných pri ich výrobe.

Väè¹ie systémy na výmenu vzduchu pre komerèné, priemyselné, servisné, gastronomické a následné úèely sú umiestnené na prevádzke ventilaèných jednotiek, vlhkosti a stupòa zneèistenia ovzdu¹ia z priestorov.