Nebezpeeenstvo vybuchu na stanici lpg

Workoholizmus je silná psychická závislos». Je to odhalené neustálou potrebou vytvára» si svoje ciele, v úspechu ktorého èlovek ignoruje rodinu, priateµov, odpoèinok a tie¾ spánok. Aktivita je samozrejme nápoj zo ¾ivota ka¾dého èloveka. Preto je workoholizmus skutoènou závislos»ou, ktorá nesúhlasí s rozpakmi. A kedy ich spozna» vedµa seba?

Workoholizmus je urèený obrovskou potrebou ka¾dodennej práce. Nemocní lieèia ka¾dý okamih ako stratený èas. Potom je tu nepríjemný pocit a zlá nálada. Èasto bývajú v domácich kanceláriách po niekoµkých hodinách a prázdninách. Je to prostredníctvom posledného zanedbávania rodiny, mu¾i tie¾ nemajú ¾iadnu zábavu, ani nevedú svoje vlastné slabosti a anga¾ovanos». Veµmi èasto majú neustálu boles» hlavy, nevoµnos», únavu a fakty s pozornos»ou a spaním.

Na uµahèenie lieèby stojí za to nájs» dôvod tejto témy. Zvyèajne závislí sú typickí perfekcionisti. Existujú rozsiahle ambície a vyberajú si v¹etko, èo sa dá urobi» jednoducho, veµmi presne, bez akýchkoµvek nedostatkov. Mnohé ¾eny sa tie¾ domnievajú, ¾e workoholizmus sa mô¾e zaviaza», ¾e za¾ije vlastnú hodnotu. Závislí µudia mohli by» v minulosti èasto materiálnymi problémami a dnes chcú vyu¾i» na¹u funkciu múdro, aby zvý¹ili svoje zárobky.

Workaholism, rovnako ako v¹etky psychologické závislosti, má známe negatívne úèinky. Paradoxný pokles efektívnosti a produktivity je medzi nimi rovnaký. Workaholici sú prepracovaní neustálym plnením povinností a neuvedomujú si príchod skutoènosti, ¾e skutoène strácajú veµa èasu, napríklad premý¹µaním o úlohe a premý¹µaní o v¹etkom. Najhor¹í vedµaj¹í úèinok je strata kontroly nad svojím vlastným bytom, èo je dôvod, preèo závislí musia nevyhnutne ís» na správnu psychoterapiu.