Nadacia rozvoja portovej mediciny ul wawelska 5

Dne¹ná rýchlo sa rozvíjajúca medicína, ktorá u¾ zareagovala na jednu otázku polo¾enú prírodným svetom, bola vtedy iba intuitívnym èinom pozostávajúcim z µudových presvedèení a èarodejníkov. Príprava ka¹e z pavuèiny, ktorá bola jedená s chlebom, mala prinies» pomoc pri chorobách, ktoré boli oznaèené pred stovkami rokov. Rituály èasto odstraòovali ¹amani alebo babièky, ktoré lieèili bylinkami. Mô¾ete v¹ak uva¾ova» o tom, ¾e nie je teda úèinok placeba na µudí, ktorí zarábajú vo vzdialených èasoch.

Vplyv, ktorý nám podlieha poèas celej sezóny, bez ktorej by tento princíp nemohol by» liek.Mimoriadne dôle¾itý nástroj, ktorý vám umo¾nilo rozptýli» pochybnosti, je to naozaj robí va¹e telo niekedy sa chová divne, bol mikroskop. Mnoho rokov lieèby a úsilie ne¾ ako najlep¹í, najefektívnej¹í a najpresnej¹ie prevádzky zariadenie, ktoré je mikroskop k rovnakému oka s primeranými znalos»ami z èastí biológie, mô¾eme vidie» a pochopi» mikroorganizmus, ktorý existuje napríklad vírus alebo baktéria, ktorá ohrozuje jeho zdravie a niekedy i ¾ivot. Mikroskop, mô¾eme vidie» i veµkos» èastíc nepredstaviteµne malé nanoèastíc. Potom si zaslú¾ime a nanotechnológie, ktorá vytvára obrovské náklady na výstavbu jedného, ako presné nová generácia mikroskopov, èo umo¾nilo nájs» nové hrozby, ktoré ohrozujú svoje vlastný byt.Neuveriteµná presnos» prístroja, ktorý je mikroskopom, znamenala, ¾e sme schopní hµada» moderné výsledky pre stále rôzne ochorenia, ktoré vyvolávajú aj na¹i príbuzní, priatelia a my. ©iroká ¹kála liekov aj iných agentov nachádzajúcich sa v blízkom farmaceutickom trhu umo¾nila, ¾e nie je predmetom neznalosti mikrobiológie a ná¹ systém má aj svoj vlastný ¹pecifický spôsob u¾ívania ¹pecifických liekov. Skutoènos» je viac ako cena, ktorú musíme zaplati» za lieèbu. Cenné a staré terapie neumo¾òujú zotavenie napriek ponuke, ktorú nám farmaceutický priemysel predkladá. Èlovek by v¹ak mal by» rovnaký a veri», ¾e jedného dòa sa zbavíme v¹etkého zla, ktoré nám svet dáva, ¾e farmaceutický priemysel urobí skutoène neuveriteµný objav a zachráni svet pred morom, ktorým je choroba. Choroba, ktorá nièí celé komunity od úsvitu èasu a nièí ¾ivot.