Mozgovy nador 3 stupoa

Rastúca informovanos» lekárov, ako aj niektorých ¾ien v rámci skorého odhalenia nádorov, vrátane iných ochorení reprodukèného systému, zvý¹ila popularitu iného spôsobu gynekologického vy¹etrenia. Jednou z hlavných otázok tohto ¹tandardu, ktorého cieµom je vylúèi» alebo potvrdi» chybu, je kolposkopia.

Súèasná ¹túdia existuje kultivovaná kolposkopmi. Existujú nedávne optické zariadenia, ktorá podávajú dobrý výkon v skorej diagnostiky prekanceróznych lézií, detekcia HPV infekcie alebo pohlavného ústrojenstva. Tým, ¾e vedia, ¾e na vy¹etrovanie po¹vy od 10 a¾ 40 krát väè¹í pozorovací oblasti, aby urèila presne - oveµa lep¹ie ako u iných nástrojov prijatých v gynekologickej oblasti výskumu. Pozorovaná oblas» je uvoµnená v jasnom rozlí¹ení na obrazovke, aby doktor dokázal vidie» obrázok poèas vy¹etrenia. Úspe¹ný detekcia ru¹ivých zmien, lekár mô¾e stiahnu» Kolposkopia s orezové a privies» ju k väè¹ej výskumnom laboratóriu. Aké sú praktické najmä preto, ¾e napriek obrovskému rozvoju technológie pou¾ívané v medicíne príli¹ neskoro zistená rakovina je menej pravdepodobné, ¾e pokraèova» v pozitívnej o¾ivenie. Ïal¹ou výhodou pou¾itia tohto zariadenia je skutoènos», ¾e pravdepodobne zaznamená sledovaný film vo fotografii alebo video produkte. Preto umo¾òuje presnej¹ie sledovanie sledovanej oblasti po vy¹etrení a prenosu zaznamenaného materiálu pacientovi. Mnoho ¾ien sa obáva pravidelných testov. Väè¹inou tam je tak vyrobená strach z odhalenia choroby a proti bolesti, ktorý sa bude hra» v tej istej ¹túdii. Zvý¹ená poznatky o vyu¾ívanie inovatívnych technológií v medicíne a výskumu rovnakých kolposkopom alebo nových nástrojov pou¾ívaných pri hµadaní gynekologické mô¾e pomôc», aspoò v jasnom období kompenzova» stres pýta», èo by mohlo zabráni» veµa nepríjemných následkov.