Modna prehliadka 2

Táto sobota bola pripravená expozícia najnov¹ej zbierky miestneho výrobcu odevov. Táto udalos» prilákala obrovskú èas» divákov, ktorí po¾adovali, aby skontrolovali, èo projektanti urobili pre nadchádzajúcu sezónu. Medzi publikom sme mohli vidie» aj niekoµko celebrít, novinárov a politikov.Rafinovaná show bola v najmen¹om prvku a v¹etko sa uskutoènilo bez akýchkoµvek preká¾ok. Na druhu mô¾eme obdivova» modely predstavujúce nádherné, letné, ruène vyrábané obleèenie. Na ich výrobu pomerne úsporné a µahké tkaniny s veµkými farebnými farbách, vrátane bavlna, µan a hodváb. Na¹i novinári sa najviac zaoberali vzdu¹nými, farebnými maxi sukòami v mno¾stve vytvorenom na háèkovanie. Naviac je re¹pektova» aj oni vzbudil èipky, romantické ¹aty a kostýmované blúzky a vy¹ívané bikiny. Pri nových ¹iat navrhli dizajnéri pre, okrem iného, tkané klobúky s veµkou krempou, zdobené èipkou a krásne kvety.Po prehliadke sa uskutoènila dra¾ba krásnych svadobných ¹iat, ktoré boli èasto pripravené na tento boj. Obleèenie bolo dané osobe, ktorá mala zosta» anonymná. Okrem toho sa tie¾ vydra¾ilo veµa odevov z najnov¹ej zbierky. Príjem z tejto aukcie bude poskytnutý domovskému sirotinci. Je potrebné zdôrazni», ¾e názov netrpezlivo podporuje rôzne charitatívne a dobré akcie. Jeho majitelia u¾ opakovane ponúkajú na¹e výrobky na predaj, a keï predmetom predaja bola aj náv¹teva jednotlivca z tovární.Hovorca spoloènosti nám povedal, ¾e najnov¹ia kolekcia dorazí do obchodov dnes v máji. Okrem toho oznámil, ¾e znaèka má otvorenie internetových obchodov, v ktorých budú zbierky k dispozícii inak ako v stacionárnych obchodoch.Poµská znaèka obleèenia existuje pre nápoje od najväè¹ích výrobcov odevov v tejto oblasti. V ka¾dom svete sú niektoré továrne. Zamestnáva niekoµko tisíc µudí, v prvom rade mnohí z najkraj¹ích krajèírov, ¹µachtiteµov a návrhárov. Z èasu na èas spoloènos» plánuje zbierky v spolupráci s vynikajúcimi poµskými dizajnérmi. Tieto zbierky sú, samozrejme, veµkým úspechom, ¾e pred otvorením obchodu sú tí, ktorí sú ochotní sa objavi» v dlhých frontách, pripravení z individuálneho rána. Tieto zbierky vychádzajú v ten konkrétny deò.Úèinky tejto spoloènosti z mnohých rokov sú veµmi populárne medzi spotrebiteµmi, a tak aj v zahranièí. Keï sa o òom pí¹e, nechodí von, nehovoriac o mnohých uspokojeniach, ktoré dostala, ao tom, èo ponúkajú, ¾e správy majú najvy¹¹iu cenu.

Pozrite si vlastný obchod: Jednorazové obleèenie v ©tetíne