Modelovanie vlasov s su iekou na peeenie

Moja neter zbo¾òuje ohromne zábavné vlasy, mô¾ete ju pohladi» po celé dni, a hrebeò je robi». Jedná sa vlastne o poch³onniêta ktorý chce v¹etko vyzeralo nádherne ohybnou jeden mô¾e polo¾i» desa»krát, zaka¾dým vlo¾ením ¾iadne vlasy príslu¹enstvo vlasy, alebo plug-in nie je spony. Najviac hodnotí ¹kolské stagnácie a plní ich. Jej najnov¹ia rola princeznej vtipkára bol aj radostný a vy¾adoval perfektný úèes a obleèenie. Prvý jej matka wyplot³a wpiêtymi tucet vrkôèiky s ma¹lièkami tam. Neskôr, tento krásny jedenás» rokov starý povedal nie, nie a e¹te nie raz. V riadených vlasoch budem vyzerat hezky ... a zaèalo. Polhodina pretaktovania a ich modelovanie. Vyzerala krásne ako dôle¾itá kráµovná. Av¹ak, keï arystokratkami je teda pomerne rýchlo zase rozmyslela. Bez výpoètu s posledným, to bolo viac ako dve hodiny od zaèiatku výroby. Prekvapivo .... totálne zmenil názor a vo svojom prejave odi¹iel pár ako "noooo, ja naozaj nemám chcêêêê v ¾iadnom prípade vyvola» princeznú ako jej high-otrok". Vy¾iadala si nové úèesy, naèesané vlasy z hµadiska voµnej koky. Vzhµadom k tomu, samozrejme, ako je uvedené vy¹¹ie, v súèasnosti cvièí vo vlasoch upínaním teda pomerne nedávno sme boli obzvlá¹» hladko. Jej matka rovnaká ruka, aj ja sa lí¹i od niekoµkých minút boli plné.

Pozrite sa na ponuku vlasov