Mlyneek na maso s beru kami

V niektorých stravovacích zariadeniach je potrebné rozdrvi» mrazené mäso. Potom by ste sa mali vybavi» zariadením potrebným pre tento objekt, nazývaným vlci. Takíto vlci sú pomerne veµký elektrický stroj, ktorý má vysoký vstup na vlo¾enie telesa do zmrznutej hmoty a do misky pou¾itej na jeho delenie na men¹ie èasti.

Táto práca je spôsobená silným tlakom na mrazené mäso. Ako vieme, mrazené výrobky sú tvrdé, ale nevy¾adujú rezanie ostrým no¾om - rozpadajú sa na malé èasti pod vplyvom silného nárazu alebo tlaku. Samozrejme, toto sa deje s telom v vlkoch, ktoré na základe analogického princípu ovplyvòovania mlynèeka na mäso.

Energy Beauty BarEnergy Beauty Bar Zariadenie omladzujúce tvár, krk a štiepenie

Vlci pre mrazené telo boli kon¹truované z bodov ¹irokej triedy, stabilné a spoµahlivé, nie veµmi citlivé na mechanické po¹kodenie. Pracujú na rozdrvení tvrdej hmoty, tak¾e ich stavba musí by» »a¾¹ia ako to, èo majú znièi». Vlci pre gastronómiu sú zvyèajne vyrobené z liatiny, ktorá zaruèuje trvanlivos» zariadenia. Sú elektricky poháòané a náklady na takéto zariadenie sú takmer jeden a pol tisíc v ¹peciálnych predajniach s gastronomickým vybavením. V prípade ready-made podnikov je to potom nevyhnutný výdavok, preto¾e v takýchto podmienkach je èasto potrebné rozdrvi» predzmrazené mäso, a potom len takú pôdu podrobenú tepelnému spracovaniu. Okrem toho, v niektorých podnikoch, napríklad pri spracovaní mäsa, ho rozdeµuje na mrazenú èas» a potom sa balí do jednotlivých fólií, preto¾e rozmrazovanie mäsa na jeho drvenie a opätovné zmrazovanie sa lí¹i od hygienicko-epidemiologických noriem. Na drvenie èerstvého alebo rozmrazeného mäsa dostanete niekoµko ïal¹ích strojov, ktoré sú urèené len na beh mäkkého mäsa, ich ¹truktúru a hranie v poslednom klube a sú rôzne. Vlci na mrazené telo sú v¾dy stroje s veµkými rozmermi, preto sa nepou¾ívajú v ich podmienkach.