Mlyneek na maso carrefour

Vlk k telu nie je divu, ako stroj, dodávajúci na brúsenie a brúsenie surového, vareného alebo mrazeného mäsa, ktoré sa získava ïal¹ie spracovanie (výroba klobás. Preto¾e zariadenie sa pou¾íva v hoteloch, re¹tauráciách, supermarketoch, stravovacích zariadeniach a zariadeniach hromadného stravovania, kde je mno¾stvo spracovaného tela oveµa väè¹ie ako v domácnosti, rozmery (hrdlo s kàmnou skrutkou a súprava na rezanie - siete, trhavé no¾e, no¾e a parametre (úèinnos» , priemer sita, rýchlos» otáèania, otvorenie hrdla, výkon, výkon mäsový vlk musí zaplati» potreby spracovateµa.

https://funga24.eu/sk/

©iroký výber vlkov ide na trhu vybra» správne riadu na potreby objektu cez poslednej sezóne k príprave jedla sa zní¾i (mulèovanie niekoµko kilogramov za minútu, tie¾ nevy¾aduje znaèné výdavky fyzickej námahy. Vlci majú jednoduchú kon¹trukciu, prvky mô¾u by» rýchlo odstránené, èo veµmi zjednodu¹uje prevádzku, èistenie a údr¾bu èistoty, vstupuje do zlep¹enia hygienických podmienok. Vyhotovenie riadu s be¾nej ocele alebo hliníkovej zliatiny, vynikajúce triedy prevedenie stroja veµkej sily. Rovnako ako v¹etky pokrmy pou¾ívaných v potravinárstve, vlci musí by» v súlade s dôverou CE a hygieny. Prevádzka Wolfa. - mletie mäsa do obväzu na krku, a potom sa po stlaèení napríklad polypropylén piestu je èerpaný do pracovného skrutky a odtiaµ k rezanie na svete. Rezací jednotka núti mäsa do oka, a potom sa strihaný pomocou vlo¾ených no¾ov. Mäso po mletia je zamieòaný s náplòou, a potom sa balí do obalov alebo vákuové balenie a získal ïal¹ích krokov spracovania v závislosti od typu koneèného výrobku - alebo surového mäsa klobásy vákuovo balená. Vz»ahy typu mäsa pou¾itého v zábere s rôznymi no¾mi priemeru a pletiva. Vlci mô¾u by» vybavené príslu¹enstvom dlhého doletu, ktoré poskytujú také. Klobásové výrobky, zeleninu a drvenie syra. Jedná sa o vynikajúce zariadenie, k dispozícii na µahko cenách, èo je u¾itoèné v stravovacích zariadeniach, kde je produkcia mäsa alebo mäsových pokrmov nie je v takom rozsahu, kedy dospelí spracovateµských závodov, je zárukou zdrav¹ích výrobkov, ktoré neobsahujú konzervaèné látky a zosilòovaèe ïal¹ie.