Mlyneek na maso 32

Èasto jes» mleté masové gule alebo ¹»avnaté tatar s vajíèkami? Ak áno, samozrejme viete, ako pripravi» jedlo. Vlk do tela, alebo ak chce niekto ma» bru¹ku, dáva nám mo¾nos» reza» a brúsi» mäso. Telo v takýchto situáciách ideálne pripú¹»a nové jedlá namiesto obyèajných, nespálených kúskov mäsa.

Keï ste nav¹tívili na¹u babièku, urèite si pamätáte, keï ste pou¾ívali také malé zariadenie v modernej téme. Napísal som mäso do krku a stroj ho viazal dlhú dobu, potom z ïal¹ej èasti hádza» mäso do ïal¹ej podoby, ne¾ sme tam umiestnili. Takisto nás zasiahli, aby sme za ¾iadnych okolností nedali prsty, preto¾e by to skonèilo veµmi zle. Mohli by sme by» stále znechutení obrazom toho, èo vy¹lo z tohto stroja. A potom ju jedli s chutí.Vtedy sú vlci spojovaní v gastronomických sférach, napr. V re¹tauráciách, v priestoroch, v baroch. Èerstvé spracované mäso je veµkým prvkom. Je to prehliadka na¹ich priestorov.Tradièné vlky sa pou¾ívajú aj dnes. Mô¾u by» poháòané elektrickou energiou alebo fyzickou silou. Toto ïal¹ie je urèite lacnej¹ie, ale je to efektívnej¹ie? Musí nás vykonáva». Toto je hlavné a zaoberá sa jeho jednoduchos»ou. Typický holiaci strojèek je vyrobený z rezacej jednotky, ktorá je nastavená zo siete rôznej hrúbky, no¾a a no¾a. Priehrada je miesto, kde sme spracovali mäso. Uprostred je hlemý¾ï, vïaka ktorému sa va¹e mäso dostane do bytu, v ktorom je rezané. Väzba strojov rôznych veµkostí. Ako sa domnievame, na bitúnkoch urèite uva¾ujú väè¹í rozsah ako v nasledujúcich miestach, preto¾e v nich je pou¾ité mäso a neskôr prepravované a ponúkané do rôznych priestorov. Tieto priestory mô¾u by» rovnaké nezávisle.