Mikroskop rhodamin b

Mikroskop sa pou¾íva na zobrazenie malých objektov, ktoré sú stále neviditeµné voµným okom, alebo na pozorovanie detailov men¹ích objektov. V poslednej dobe existuje mnoho typov mikroskopov (akustických, holografických, polarizujúcich, stereoskopických a výnimoèných, ale prvým z nich bol optický mikroskop.

Mikroskopy tohto typu testovaných kusov pre pou¾itie praxi denného svetla, a ich tvorcovia je syn a starý - Zacharias Janssen a Hans Janssen - Dutch. Prvý mikroskop postavili okolo roku 1590, dali len 10-násobné zväè¹enie, ale ani medzi súèasným faktorom nena¹li ¾iadne vyu¾itie. Kým v poslednej èasti vyrobené Anton van Leeuwenhoek, pripravil nový spôsob brúsenie a le¹tenie tenkých ¹o¹oviek, ktoré na oplátku vzdal 270-násobné zväè¹enie. V tejto metóde Holanïan zlep¹il mikroskop, vïaka ktorému pri¹iel k mnohým, aby poznal a zvý¹il biológiu. Jeho mikroskopy boli vyrobené inak ako jasné z moderných èias. Je dôle¾ité necha» ich jednoducho príli¹ veµa lupy. Leeuwenhoekov mikroskop bol vyrobený len zo samotnej ¹o¹ovky a objekt, ktorý sa má skúma», bol umiestnený oproti ¹o¹ovke, jeho poloha by sa dala zlep¹i» pomocou dvoch párov. Samotný nástroj mal då¾ku 3 a¾ 4 palce alebo asi 7-10 centimetrov. Pri pou¾ití elektrónov sa objavil nový prielom vo forme mikroskopov. Prvý mikroskop tohto typu - elektrónový mikroskop - postavili Ernst Rusk a Maks Knoll v roku 1931 v Berlíne. Samotná kremíková revolúcia bola zalo¾ená na pou¾ití elektrónových mikroskopov. umo¾nili tie¾ pozorovanie najmen¹ích ¹truktúr bunkových organel. V roku 1982 bol vyrobený prvý skenovací tunelový mikroskop. Jeho bohovia boli vedci z Gerda Binninga a Heinricha Rohrera, ktorí postupovali v Zürichu. Vïaka takýmto mikroskopom sa odoberá trojrozmerný obraz ¹truktúr zlo¾ených z jednotlivých atómov. Neskôr boli mnohé mikroskopické vlastnosti vyvinuté na skúmanie nanometrového výkonu. Moderní vedci tvrdia, ¾e vývoj mikroskopie bude iniciova» vývoj nanotechnológií, ktoré mô¾u aplikova» a ovplyvòova» ka¾dú disciplínu ¾ivota.