Metody lieeby neplodnosti

Neplodnos» u mu¾ov je primárne spôsobená nízkou pohyblivos»ou spermií, nízkou kvalitou spermií alebo poraneniami pohlavných orgánov. Najèastej¹ie je neplodnos» výsledkom nízkej kvality spermií, t.j. zní¾eného poètu spermií (menej ako 20 miliónov v 1 ml alebo zní¾enej pohyblivosti.

Vplyv na prúd je okrem iného sexuálne prenosné choroby a prehriatie semenníkov (èasté pou¾ívanie sauny, malé a bezvetrové spodné prádlo. Niekedy je neplodnos» spôsobená po¹kodením semenníkov alebo cievok v dôsledku infekcie alebo poranenia. To pomáha niekedy nedostatok zrelých spermií v semenách, a niekedy dokonca dokonca aj neplodnos». Reprodukèná pozícia mô¾e by» ovplyvnená chorobami srdca, oblièiek a pµúc.

lieèbaPrvým pohybom v operácii mu¾skej neplodnosti je zmena spôsobu ¾ivota. Urèite pomô¾e finanènej aktivite a vzda» liekov, ako je alkohol. Kvalita spermy je pozitívne ovplyvnená diétou s nízkym obsahom tukov, bohatou na vý¾ivu a zeleninu a podávaním systému vitamínov A a C. Ak neplodnos» je produktom hormonálnych porúch, pacientovi sa odporúèajú hormóny. Ob¹trukcia cievok je uzavretá vo vybraných chirurgických prípadoch.

Fizzy SlimFizzy Slim - Pijte Fizzy Slim a objavte svoju ¹tíhlu postavu bez tuku, strihov a celulitídy!

príèinyNeplodnos» mô¾e obsahova» viac ako genetické pozadie. Stojí za zvá¾ení zvyèajne v úspechu, keï ¾ena vstúpila do niekoµkých potratov z úrovne. Redukcia fertility èasto súvisí s abnormalitami chromozómov. Kategória génu pre cystickú fibrózu je menej èastá. Dôvodom neplodnosti je pravdepodobne viac ne¾ len cestovanie prasa. Táto detská choroba u malých chlapcov mô¾e by» veµmi nebezpeèná. A¾ po 1/3 mu¾ov po dosiahnutí sexuálnej zrelosti mô¾e dôjs» k zápalovému opuchu semenníkov, ktorý mô¾e vies» k neplodnosti. Pohlavne prenosné choroby sú rovnako zlé. Infekcie spôsobené Chlamydia trachomatis alebo Mycoplasma hominis mô¾u dokonca vies» k trvalému neplodnosti.Za zmienku stojí aj systém Kallman. Ide o genetickú poruchu, ktorá je definovaná nedostatkom alebo zmiznutím zápachu a niekedy oneskoreného pubertu. U mu¾ov postihnutých touto chorobou je veµa nízkych semenníkov, penisu a nízkych hladín testosterónu. Prognóza úèinku je pre pacientov s testikulárnou hladinou nad 2,5 cm.