Metoda polyglot

http://sk.healthymode.eu/proengine-ultra-zlepsit-vykon-a-zivotnost-motora/

Teraz sa budeme venova» niekoµkým slovám o jednom prekladovom procese, èo nie je najjednoduch¹ia vec, preto¾e to je veµmi teoretizujúce o nieèom, èo je po dlh¹iu dobu in¹tinktívne a nie je vedomé. Keï prekladateµ èelí voµbe pou¾itia slova, nie je mo¾né zvola» osobitnú komisiu, ktorá by mu uµahèila získa» dobré slovo, nemô¾e overi» správne preklady v pozícii, preto¾e neexistuje. Musí tu by» slovo, ktoré mu bude vá¾nej¹ie. Povedzte si konkrétne jedlá v fantázii a vyberte si to, èo znie skvele. Táto mo¾nos» je zrejme iba in¹tinktívna. In¹tinkt prekladateµa sa nakoniec objavuje na informaènej platforme a skúsenostiach, ktoré sa zhroma¾ïovali po dobu desiatich rokov. Vyskytuje sa nad samotným literárnym zá¾itkom - ide o také µahké zále¾itosti ako èítanie kníh pred spaním alebo robenie esejí. Práca s písomným slovom organizovaným celým bytím je mimoriadne dôle¾itá pri rozvíjaní náchylnosti k odhodlaniu a slobode pri ich dobrom výbere. Samotný proces fyzického prekladu v ka¾dom prekladateµovi vyzerá inak, a preto závisí od individuálnych preferencií. Takýto kni¾ný proces sa zameriava na tri etapy:Prvým je analýza zdrojového textu - prekladateµ musí pozna» text, s ktorým sa veµmi dobre prekladá. V tomto mechanizme zdôrazòujeme »a¾ké slová nájs» v slovníku, èítame text druhýkrát.Druhý - preklad zdrojového textu do extrahovaného jazyka. Táto sezóna sa veµmi èasto uplatòuje na náèrt prekladu, ktorý sa vytvára v nových èastiach tohto fragmentu. Prvé vykonané opravy sa týkajú gramatiky a jazykovej správnosti, potom starostlivos» o to, aby cieµový text tvoril v¹etky prvky pôvodného textu, a ¾e preklad znel ako najprirodzenej¹í a ïal¹í je rovnako prítomný.Tre»ou a poslednou etapou je kontrola prekladu a kontrola riadneho vykonávania v¹etkých fáz druhej fázy.V¹etci by mali tento proces prispôsobi» na¹im preferenciám, aby dosiahli najväè¹í úèinok.